سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

5راه براي خاتمه خرخر

5 شنبه 10 بهمن 1394
خرخر داراي شدت و درجات مختلفي است. اگر همسرتان اتاق خواب را ترك مي كند، يعني شدت خرخر شما متوسط است

 

خرخر داراي شدت و درجات مختلفي است. اگر همسرتان اتاق خواب را ترك مي كند، يعني شدت خرخر شما متوسط است. اما اگر همسايه هاي شما هم خانه هايشان را ترك مي كنند بايد بگوييم كه جزء خرخر كنندگان شديد هستيد. مردان بيشتر از زنان خرخر مي كنند. در يك تحقيق بر روي 2000 نفر در تورنتو، 71درصد از مردان خر خر مي كردند. در حالي كه اين ميزان در زنان تنها 51درصد بود. از نظر باليني خرخر كنندگان متوسط به آن دسته از افرادي گفته مي شود كه هرشب خرخر مي كنند. ولي فقط در بعضي ساعات شب و يا مواقعي كه به پشت مي خوابند. خرخر حكم موسيقي را نداشته و براي شما گوش نواز نخواهد بود. اما مانند يك گروه كوچك موسيقي هماهنگ است كه در ته گلو جاي گرفته است. بافت موجود در قسمت فوقاني راه هاي هوايي در خلف گلو، هنگام خواب آزاد است. با انجام عمل دم، اين بافت به لرزش در مي آيد و درست شبيه به يك ساز بادي عمل كند.

براي آن دسته از افرادي كه همسرانشان در فكر جداكردن تخت و اتاق خواب خود هستند، راه هايي براي خاتمه دادن به اين موسيقي مجود دارد كه به شرح زيرند:

رژيم گرفتن؛ اغلب خرخر كنندگان را مردان چاق ميانسال تشكيل مي دهند. بيشتر زنان خرخر كننده دوره ي يائسگي را طي كر ده اند. كاهش وزن از عوامل برطرف كننده خرخر است. خرخر هميشه با اضافه وزن در ارتباط است. او به اين نتيجه دست يافته كه اگر خرخر كنندگان متوسط چاق از وزن خود بكاهند، صداي خرخر آنان كاهش مي يابد و در بعضي افراد به كلي برطرف مي شود. البته براي اينكه خرخر كنيد لازم نيست يك آدم 2تني باشيد، داشتن اندكي اضافه وزن نيز مي تواند علتي براي خرخر كردن باشد. در مردان داشتن 20درصد اضافه وزن باعث خرخر كردن مي شود. در زنان اضافه وزن 40درصدي موجب تظاهر خرخر مي گردد. اما به طور كلي هرچه اضافه وزن بيشتر باشد، امكان روي هم خوابيدن راه هاي هوايي و در نتيجه خرخر كردن بيشتر خواهد شد.

پرهز از مصرف الكل؛ مصرف الكل قبل از خواب، خرخر را تشديد مي كند. پس از مصرف الكل اجتناب كنيد.

داروهاي خواب آور؛ قرص هاي خواب آور اگر چه به بهتر خوابيدن شما كمك مي كنند، اما در عوض موجب بيداري و بدخواب شدن همسرتان مي شوند.

ترك سيگار؛ با خاموش كردن سيگار خرخر كردن را نيز خاموش كنيد. افراد سيگاري جزء خرخر كنندگانند. پس از سيگار دست برداريد.

به پشت نخوابيد؛ به پهلو بخوابيد. خرخر كنندگان شديد تقريبا به هر حالتي كه بخوابند خرخر مي كنند. اما خرخر كنندگان متوسط تنها هنگامي كه به پشت مي خوابند خرخر مي كنند.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب درمان هاي خانگي/ دبورا تكاك/ مترجم: مينا اسماعيلي/ ناشر: گلبرگ/ ص297