سالم باشیم

دیابت

خانه/دیابت

چطور ديابت مي گيرند؟

5 پنج شنبه 26 شهريور 1394
از فعل و انفعالاتي كه در بدن هر كس صورت مي گيرد، مشخص مي شود كه آن فرد چه بيماري اي دارد يا چرا سالم است. اين مقاله يك سفر چند دقيقه اي به بدن آدم هاي ديابتي و غيرديابتي است.

از فعل و انفعالاتي كه در بدن هر كس صورت مي گيرد، مشخص مي شود كه آن فرد چه بيماري اي دارد يا چرا سالم است. اين مقاله يك سفر چند دقيقه اي به بدن آدم هاي ديابتي و غيرديابتي است.

در هنگام جويدن غذا، آنزيم هاي بزاقي، شروع به تجزيه ي كربوهيدرات ها مي كنند كه اسيدهاي معده نيز اين فرايند را ادامه مي دهند. هنگامي كه غذا به روده مي رسد، شيره هاي هضمي لوزالمعده و روده كوچك شروع به كار مي كنند و تا زمان رسيدن غذا به روده ي بزرگ، غذا به اجزاي ساده( از جمله گلوكز) شكسته مي شود كه از ديواره ي روده ي كوچك به داخل جريان خون،جذب مي شود. گلوكز خون، به كبد مي رود و در آن جا ذخيره مي شود و يا به سلول هاي بدن مي رود تا به عنوان سوخت، مصرف گردد و يا براي استفاده هاي بعدي، ذخيره شود. گلوكز خون نمي تواند وارد سلول هاي كبد و يا هر سلول ديگر بدن بشود مگر آن كه يك ماده ي شيميايي به نام انسولين ترشح شود تا گلوكز را به سلول ها وارد كند. انسولين، هورموني است كه در لوزالمعده(پانكراس) ساخته مي شود و در صورت افزايش گلوكز خون، آزاد مي شود. در جريان خون، انسولين از طريق گيرنده هاي انسوليني به سلول هاي بدن متصل مي شود. اين اتصال، تغييرات شيميايي را در ديواره ي سلول ايجاد مي كند كه باعث عبور گلوكز از ديواره ي سلولي مي شود. گلوكز در صورت نياز، در سلول به انرژي تبديل مي گردد.

در افراد غير ديابتي اين فرايند بدون هيچ مشكلي انجام مي گيرد و سلول هاي بدن دائما گلوكز دريافت مي كنند و اضافي آن در سلول ها ذخيره مي شود. در فرد ديابتي، اين سيستم ناتوان است؛ زيرا لوزالمعده، يا هيچ انسوليني توليد نمي كند و يا ميزان توليد آن بسيار كم خواهد بود. در برخي افراد نيز انسولين به مقدار كافي توليد مي شود؛ اما اختلالاتي در گيرنده هاي انسوليني موجود در سلول ها وجود دارد.

جهت توضيح بيشتر: گلوكز(نوعي قند ساده) سوخت اصلي بدن است و انرژي بدن را فراهم مي آورد. گلوكز با خوردن غذاهاي كربوهيدراتي-نشاسته اي مثل سيب زميني، برنج، لوبيا، نان و همچنين بيسكويت ها، كيك ها و شكر تامين مي شود.

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب تغذيه و ديابت/ احمد رضا درستي/ ناشر: دنياي تغذيه/ ص8