سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

چرا زنان به افسردگي نزديك ترند؟

5 پنج شنبه 27 خرداد 1395
امروزه بيشتر خانم ها بيش از پيش فشارهاي رواني داخل و خارج خانه را تحمل مي كنند و بيشتر ممكن است دچار افسردگي يا مشكلات روان شناختي شوند

امروزه بيشتر خانم ها بيش از پيش فشارهاي رواني داخل و خارج خانه را تحمل مي كنند و بيشتر ممكن است دچار افسردگي يا مشكلات روان شناختي شوند. البته فيزيولوژي بدن آنها نيز از نظر هورموني، شرايط را براي بروز افسردگي و اختلال هاي خلقي مهيا مي كند. شواهد نيز نشان داده ميزان بروز افسردگي در خانم ها تقريبا 2 برابر آقايان است. پس لزوم شناخت خلق و خوي خانم ها و توجه به تغييرات هورموني و اقدام به موقع اطرافيان مي تواند تا حدود زيادي سطح سلامت روان خانم ها را بالا ببرد. براي توضيح بروز افسردگي در خانم ها بايد از 3 ديدگاه بيولوژيك، روان شناختي و اجتماعي به آن پرداخت.

 

افسردگي زنان از منظر بيولوژيك

وضعيت هورموني در خانم ها به خصوص با تغييرهايي كه قبل از قاعدگي، بعد از زايمان و در حول و حوش يائسگي در بدنشان ايجاد مي شود، احتمال بروز افسردگي را در آنها بيشتر مي كند. به عبارتي، تغييرات هورمون ها نظير ترشح استروژن و پروژسترون يا هورمون هاي اكسي توسين و پرولاكتين بر وضعيت روان شناختي خانم ها اثر مي گذارد. به طوري كه استروژن با اثر بر سروتونين و گيرنده هاي آن و تغيير ترشح اندورفين مي تواند اثر كاهنده بر اختلال افسردگي داشته باشد. اكسي توسين و پرولاكتين نيز روي خلق اثر مثبت مي گذارند و كاهش پروژسترون باعث اضطراب مي شود.

 

افسردگي زنان از منظر روان شناختي

اختلال در روابط بين فردي، فشار افكار منفي و بروز درماندگي از دلايل روان شناختي اي هستند كه عامل مهمي براي فراهم شدن زمينه افسردگي در خانم ها محسوب مي شوند.

 

افسردگي زنان از منظر اجتماعي

سومين ريشه افسردگي در خانم ها، علل اجتماعي است كه از مهم ترين آنها مي توان به موقعيت اجتماعي، جايگاه شغلي و تبعيض هايي كه نسبت به خانم ها در جامعه يا دنيا وجود دارد، اشاره كرد. به عبارتي با گسترش شيوه زندگي صنعتي، خانم ها علاوه بر نقش باروري، چند مسئوليت ديگر همچون حضور در محيط كار بيرون از منزل و نيز مديريت امور منزل را به عهده گرفته اند و به مراتب نسبت به مردان حجم كار بيشتري را بايد انجام دهند. فارغ از مسئوليت هاي كاري و مديريت امور منزل، بارداري هم بار سنگيني است كه طبيعت به عهده خانم ها گذاشته است. با توجه به نقش مهم خانم ها در خانواده و اجتماع و وظايف مهمي مثل بارداري و حفظ بقاي بشر كه به آنها محول شده است، افسردگي شان، هزينه بيشتري را متوجه خانواده و اجتماع خواهد كرد. بنابراين توجه به حالت هاي رواني خانم ها و پيشگيري و درمان به موقع افسردگي شان باعث ارتقاي سطح بهداشت رواني خواهد شد. پيشيگيري از افسردگي در خانم ها مهم است. مي توان با روابط اجتماعي قوي، ايجاد جايگاه مناسب شغلي و مهم تر از همه، درك و همدلي با آنها از افسرده شدنشان جلوگيري كرد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب پيشگيري ، درمان/ ديويد ورنر/ مترجم: حسن نيكنام دهواري/ ناشر: آذريون/ ص: 194