سالم باشیم

زناشویی

خانه/زناشویی

نسخه ورزشي در حاملگي

5 يکشنبه 19 ارديبهشت 1395
حداقل 3بار در هفته اما اگر بيمار احساس خستگي شديدي دارد، بر انجام .رزش پافشاري نكنيد.

تناوب

حداقل 3بار در هفته اما اگر بيمار احساس خستگي شديدي دارد، بر انجام ورزش پافشاري نكنيد.

نوع

براي شروع و بر اساس سوابق ورزشي، پياده روي يا دويدن مناسب هستند. در صورتي كه ورزش هاي متحمل وزن ديگر براي فرد قابل تحمل نباشند، با توصيه به ورزش هاي بدون تحمل وزن مثل دوچرخه سواري ثابت و شنا، شخص را به ادامه ورزش تشويق كنيد. در هر جلسه تمرين، انواع مختلف ورزش ها را بگنجانيد. به هرحال اگر فرد تاكنون با وزنه تمرين نكرده توصيه به انجام يك برنامه شديد تمرين با وزنه خطرناك است.

مدت

نبايد مدت زمان انجام ورزش در حدي باشد كه فرد احساس ناراحتي نمايد. سعي كنيد به زمان 20تا60 دقيقه ورزش هوازي، در صورت لزوم همراه با استراحت، دست يابيد. زمان فعاليت را با بالا رفتن سن حاملگي كمتر كنيد تا خستگي زياد عارض نشود.

شدت

شدت ورزش با استفاده از مقياس RPE تعيين مي شود. RPE بالاتر از 15 توصيه نمي گردد. اگر بيمار در حين ورزش نبض خود را مي شمارد نبايد ضربان از 140-150 در دقيقه فراتر رود.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب راهنماي پيشگيري و درمان بيماري هاي قلبي عروقي/ دكتر اكبر نيك پروژه/ ناشر:موسسه پيشگيري و درمان بيماري هاي قلبي عروقي/ ص: 169