سالم باشیم

سلامت پوست

خانه/سلامت پوست

نحوه بروز و پيگيري خال ها

5 يکشنبه 12 ارديبهشت 1395
يعني سلول هاي خال فقط در محل اتصال درم به اپيدرم و محدود به قسمت تحتاني اپيدرم است

وقتي يك خال ملانوسيتيك جديد به وجود مي آيد معمولا از نوع جانكشنال مي باشد. يعني سلول هاي خال فقط در محل اتصال درم به اپيدرم و محدود به قسمت تحتاني اپيدرم است. خال مسطح است و برجسته نيست ولي بعد از مدتي از نظر ابعاد گسترش مي يابد و ممكن است به انواع مركب يا اينترادرمال تبديل شود يعني اينكه خال ها در طول عمر دچار تغيير در اندازه و شكل مي شوند ولي آنچه مهم است بايد اين تغييرات خيلي سريع و واضح نباشد( مگر در حاملگي).

اين تغيير سريع ممكن است نشانه اي از تغيير ماهيت خال به ملانوم باشد. حدود 10درصد ملانوم ها از خال هاي قبلي منشا مي گيرند. جهت پيگيري اين دگرگوني شاخص هايي تحت عنوان زير ذكر مي كنند كه به شرح آن ها مي پردازيم:

نداشتن تقارن:

به طور كلي اكثر خال هاي خوش خيم گرد و متقارن هستند. هرگونه دگرگوني در اين تقارن مي تواند نشانه اي از تبديل خال به بدخيمي باشد. كه بايد بيوپسي انجام شود.

حاشيه:

تغيير در حاشيه خال به شكل نامنظم شدن، دندانه دار شدن و يا جوانه زدن است. كه مي تواند شاخصي باشد كه احتمال بدخيمي را مطرح مي كند.

رنگ:

هرگونه دگرگوني ناگهاني يا تدريجي در رنگ خال را بايد مشكوك در نظر گرفت و بايد مشكوك در نظر گرفت و بايد از خال بيوپسي كرد. وجود چند رنگ متفاوت به طور همزمان در يك خال، نشانه بدخيم شدن آن است.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب روش هاي علمي درمان بيماري هاي پوست/ دكتر محمدعلي ماپار/ ناشر: طبيب/ ص: 159