سالم باشیم

تناسب اندام

خانه/تناسب اندام

نتايج استمرار در ورزش

5 دوشنبه 16 شهريور 1394
شروع برنامه ي وزن كم كردن و تناسب اندام آسان است (درست مانند ترك كردن سيگار، كه خيلي ها هزار بار آن را انجام مي دهند) اما ادامه ي آن مهم است.

شروع برنامه ي وزن كم كردن و تناسب اندام آسان است (درست مانند ترك كردن سيگار، كه خيلي ها هزار بار آن را انجام مي دهند) اما ادامه ي آن مهم است.

چند نكته براي رسيدن به اين مهم در اين جا ذكر مي شود:

1. كار تيمي كردن: با يك دوست يا گروهي از دوستان كار كنيد؛ درست مانند يك تيم فوتبال. وقتي شما توسط دوستان تشويق مي شويد احتمال ادامه ي كار بيش تر مي شود.

2. واقع گرايانه هدف بندي كردن: يكي از عللي كه خانم ها ديگر به تمرينات خود ادامه نمي دهند عقيم ماندن اهداف دور از دسترس آن ها در برنامه ي تمرينات شان است و اين باعث مي شود كه به نتيجه ي مطلوب نرسند. روي اهدافي تمركز كنيد كه نزديك هستند تا چيزهاي سخت و دور از دسترس. موفقيت هاي خود را بزرگ كنيد. شما از اين كه بدنتان متناسب شده بايد خود را ستايش كنيد. خوش بين باشيد. وزن كم كردن همراه با زمان بايد باشد. يك وزن كم كردن طبيعي 10% از وزن اصلي شما در مدت 6 ماه مي باشد. وزن كم كردن با اين سرعت كم به شما اجازه مي دهد كه از غذاهاي سالم لذت ببريد.

3. يك قرار داد تهيه كنيد: نوع و مقدار ورزشي را كه در هفته مي خواهيد انجام دهيد مشخص كنيد. براي انجام تمرينات براي خودتان يك پاداش در نظر بگيريد و براي انجام ندادن آن خودتان را تنبيه كنيد. از پيشرفتتان ركورد بگيريد. هميشه در نظر داشته باشيد كه اگر كارتان را خوب انجام دهيد به چه نتايجي خواهيد رسيد. شما تعجب خواهيد كرد وقتي ببينيد كه همين موارد ساده چه قدر ايجاد انگيزه مي كنند.

4. جزييات را در نظر بگيريد: هر چيزي كه شما قبل از شروع يك برنامه احتياج داريد تهيه كنيد. مانند: كفش مناسب، انتخاب مسير دو و يا پياده روي، خريد لوازم مورد نياز، يا ثبت نام در يك باشگاه، اجازه ندهيد موضوعات پيش پا افتاده و جزيي ايجاد يك مانع بزرگ در سر راه شما بكند.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب تناسب اندام در بانوان/ سيد محمد حسين موسوي/ ناشر: تخته جمشيد/ ص92