سالم باشیم

سلامت مو

خانه/سلامت مو

موهاي بلند و پرپشت داشته باشيد

5 چهار شنبه 18 آذر 1394
از آنجايي كه شنبليله در تقويت مو بسيار موثر است، مي توانيد شنبليله را پخته و به غذاي روزانه ي خود اضافه كنيد، تا داراي موهاي پرپشت شويد.

1. ماليدن روغن هاي زير در بلند كردن موها موثر است.

روغن سوسن، روغن حنا، روغن آس، روغن سوسن و موم كه با هم در تابه پخته يا بسوزند.

2. سوخته ي بذر كتان را با روغن كنجد مخلوط كرده، بر موها بماليد.

3. هندوانه ي ابوجهل را در آب خيس كرده، سر با آب آن بشوييد.

4. شب ها روغن مورد را بر سر بماليد.

5. با داروهاي طبيعي زير، موها را شستشو دهيد:

برگ شقايق، برگ مورد، سنبل الطيب، برگ سرو، پوست گردوي تر، تخم كرفس، تخم چغندر، پر سياوشان، سعد، آمله(هر كدام به نسبت مساوي)

6. داروهاي طبيعي زير را پودر كنيد و يك استكان از آن را با يك ليوان آب جوش و يك عدد زرده تخم مرغ مخلوط كرده، هفته اي دوبار بر سر بماليد:

آرد نخود، مورد، مغز گردو، مغز بادام، مغز پسته، مغز فندق(از هر كدام 50 گرم) شنبليله، بابونه، گل ريواس، پرسياوشان(از هر كدام 10 گرم) حنا، گل زوفا و گل اروشه( از هر كدام 5 گرم)

7. داروهاي زير را پودر و باهم مخلوط كنيد و هفته اي دوبار مقداري از آن را با دو عدد تخم مرغ كامل مخلوط نماييد و به مدت 12 ساعت بر سر بگذاريد:

مغز گردو، مغز پسته، مغز بادام، مغز فندق، مورد، نخود، شنبليله، سياهدانه، گل ريواس، قهوه، حنا، پرسياوشان( از هر كدام 20 گرم)

براي پرپشت و زياد نمودن موهاي خود، بايد به مقدادر زياد از سبزي هايي مانند: شنبليله، شاهي، تره تيزك، تربچه، و برگ كلم استفاده نماييد.

از آنجايي كه شنبليله در تقويت مو بسيار موثر است، مي توانيد شنبليله را پخته و به غذاي روزانه ي خود اضافه كنيد، تا داراي موهاي پرپشت شويد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب طراوت، شادابي، زيبايي پوست و مو/طيبه پيروي/ ناشر: شهيد حسين فهميده/ ص136