سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

موقعيت هاي خطرناك چاقي و مقابله با آن ها

5 يکشنبه 13 تير 1395
به هر دليلي كه رژيم براي مدتي، حتي كوتاه قطع شود چاقي مختصر اوليه ايجاد مي شود و به دنبال آن با كاهش خودداري فرد، احتمال بازگشت چاقي بسيار بالا مي رود.

به هر دليلي كه رژيم براي مدتي، حتي كوتاه قطع شود چاقي مختصر اوليه ايجاد مي شود و به دنبال آن با كاهش خودداري فرد، احتمال بازگشت چاقي بسيار بالا مي رود.

شناخت موقعيت هاي خطرناك كه معمولا باعث ادامه نيافتن رژيم و شكست فرد مي شوند بسيار مهم هستند، اين موقعيت ها عبارتند از:

1. اضطراب و افسردگي:

معمولا در افراد چاق، اولين واكنش نسبت به اضطراب يا افسردگي، پرخوري است. از خطرناك ترين زمان ها جهت عود چاقي، زمان ابتلا به اين مشكلات مي باشد البته معمولا افراد لاغر با اضطراب يا افسردگي، بي اشتها مي گردند.

2. عدم كاهش وزن:

سرخوردگي از رژيم به خصوص در افرادي كه بدون مراجعه به پزشك و سرخود رژيم مي گيرند خيلي زود اتفاق و فرد پس از يك يا چند هفته رژيم و عدم كاهش وزن نااميد شده و رژيم را قطع مي كند.

3. گرسنگي:

كه اضطراب نيز به همراه خواهد داشت و اضطراب باعث ولع بيشتر فرد به خوردن مي گردد.

4. مسافرت:

فرد با اين تفكر كه چند روز مسافرت را خوش مي گذرانيم و دوباره رژيم مي گيريم در تله رژيم مي افتند.

5. ناراحتي هاي شديد:

نظير مرگ دوستان يا اقوام، به خصوص در خانواده و مسائل اقتصادي (نظير بدهي هاي شديد) فرد دچار اضطراب يا افسردگي مي شود و در تله رژيم مي افتد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

درمان چاقي و بيماري هاي مرتبط با تغذيه/ دكتر مجيد كلاهدوزان/ ناشر: معاونت پژوهشي/ ص:97