سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

مقابله با فشارهاي رواني

5 يکشنبه 2 خرداد 1395
به خاطر داشته باشيد كه حتي اتفاق شاد زندگي از قبيل ازدواج، و يا بچه دار شدن نيز باعث مقدار زيادي فشار روحي – رواني مي گردند.

دو كار اصلي و مهم وجود دارد كه به وسيله آن ها شما مي توانيد به خودتان كمك كنيد، و يا اين كه دوستان و خويشاوندانتان مي توانند به شما كمك كنند. اول اين كه سعي كنيد نوع فشار هاي روحي-رواني مستمر در زندگي را معمولا با انجام بعضي كارهاي اجتماعي، يا تغيير رفتارها از خودتان برانيد. دوم اينكه شما مي توانيد انواع روش هاي مقابله با نشانه هاي افسردگي را امتحان و آزمايش نماييد. بايد دانست موسسات گوناگوني نيز در سراسر جهان وجود دارند كه مي توانند نقش مهمي براي كمك شما به خودتان ايفا نمايند.

مقابله با فشارهاي روحي-رواني

افسردگي بيشتر در بين افرادي شايع مي گردد كه تغييرات مهمي در زندگي شان در جريان 6ماه تا يك سال گذشته اتفاق افتاده است. اين تغييرات يا حوادث از قبيل مرگ يك نفر از اعضاي خانواده، تولد يك بچه، از دست دادن شغل، و يا جابجايي هاي خانه يا محل سكونت و غيره هستند كه ممكن است باعث فشار روحي رواني ادامه دار شود كه در مدت بيش از اندازه طولاني مي تواند فرد را نسبت به افسردگي آسيب پذير نمايد. بنابراين به منظور مبارزه با آن نوع افسردگي و جلوگيري از آن كه دوباره به طور خزنده در وجود انسان بالا مي رود، برطرف كردن اين ناراحتي هاي روحي داراي اهميت اساسي است. به خاطر داشته باشيد كه حتي اتفاق شاد زندگي از قبيل ازدواج، و يا بچه دار شدن نيز باعث مقدار زيادي فشار روحي – رواني مي گردند.

 

كارهايي براي مقابله با فشارهاي روحي:

اولين حق تقدم براي مقابله با استرس يا فشارهاي روحي-رواني اين است كه به اندازه ي كافي از ورزش، تغذيه مناسب، و خواب راحت استفاده نماييم. بايد از مصرف الكل، دخانيات و داروهاي غير مجاز دوري نماييم. اين نوع مواد اعتيادآور هستند و به جاي برطرف كردن«استرس» يا ناراحتي هاي روحي رواني به آن شدت مي بخشند و وضعيت را بدتر مي كنند.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب غلبه بر افسردگي/ دكتر منوچهر صيونيت/ ناشر: علم وشادي/ ص80