سالم باشیم

تناسب اندام

خانه/تناسب اندام

مصرف آب بعد از ورزش

5 چهار شنبه 14 مرداد 1394
بازسازي حجم مايعات و منابع گليكوژن در ريكاوري (دوره برگشت به حالت اوليه پس از فعاليت ورزشي)، براي بسياري از فرآيندهاي بدن از جمله سيستم قلبي – عروقي، سيستم تنظيم دماي بدن و فعاليت هاي متابوليكي مهم است.

بازسازي حجم مايعات و منابع گليكوژن در ريكاوري (دوره برگشت به حالت اوليه پس از فعاليت ورزشي)، براي بسياري از فرآيندهاي بدن از جمله سيستم قلبي – عروقي، سيستم تنظيم دماي بدن و فعاليت هاي متابوليكي مهم است. هدف از مصرف مايعات بعد از فعاليت ورزشي جايگزيني آب و الكتروليت هاي از دست رفته است. ميزان كاهش آب بدن، به ميزان فعاليت، مدت زمان آن و شرايط آب و هوايي بستگي دارد. از طرف ديگر با توجه به كاهش و تحليل ذخاير گليكوژن بدن، بهترين انتخاب آن است كه علاوه بر آب و الكتروليت ها، قندهاي ذخيره اي كه تحليل رفته اند، بازسازي و جايگزين شود. بهترين توصيه استفاده از نوشيدني هاي ورزشي استاندارد است كه مقدار آب و الكتروليت و قند آن بر اساس ميزان توصيه شده باشد. ميزان مصرف مايعات بعد از ورزش، بايد متناسب با ميزان آب از دست رفته و مقدار وزن كاهش يافته ورزشكار باشد.

نوشيدني هايي ورزشي:

عقيده عموم مردم و ورزشكاران بر اين است كه با مصرف آب، بلافاصله ذخاير مايعات فرد جايگزين مي شود، ليكن چنين چيزي در عمل صادق نيست، زيرا مايعات مصرفي نيز همانند غذا مي بايست مسير دستگاه گوارش را طي نموده و جذب شوند. بنابراين مدت زماني خاص جهت جذب مايع، ورود آن به خون و بازسازي ذخاير مايعات مورد نياز مي باشد. اين دوره زماني وابسته به سرعت جذب مايع مي باشد و سرعت جذب، خود وابسته به حجم، نوع و اسمولاليته مايع مصرفي است. همچنين سرعت تخليه معده، بر ميزان سرعت جذب مايعات و مواد مغذي موجود در آنها تأثير مي گذارد. تحقيقات متعددي در طي سال هاي اخير به بررسي و تهيه محصولاتي، جهت تسهيل جايگزيني مايعات از دست رفته در طي ورزش صورت گرفته است. نوشيدني هاي ورزشي تا حدودي جهت رفع كم آبي و كاهش الكتروليت هاي بدن به ورزشكاران كمك مي كند.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب تغذيه و ورزش/ نويسنده: نبي شمسائي/ ناشر: جنگل/ ص201