سالم باشیم

زناشویی

خانه/زناشویی

مردان ناراضي امروزي

5 چهار شنبه 9 دي 1394
در گذشته وقتي مردي بعد از يك روز كار به خانه باز مي گشت، از جانب همسرش مورد محبت قرار مي گرفت و از جانب وي تقدير و تشويق مي شد، در حاليكه امروزه اين گونه نيست.

مردان مدرن تصور مي كنند كه در محيط كاري خود معاش لازم و كافي را دريافت نمي دارند، هميشه با شكست مواجه مي گردند و به نحو احسن تقدير و تشويق نمي شوند.

در گذشته وقتي مردي بعد از يك روز تلاش و كار به خانه باز مي گشت، از جانب همسر خود مورد مهر و محبت قرار مي گرفت و از جانب وي تقدير و تشويق مي شد. يعني هميشه از اينكه درك مي كرد فداكاري هاي او بي بهره و بي توجه نمانده است، خوشحال بوده و احساس خستگي نمي كرد. به خاطر اينكه زن دچار بحران و آشفتگي رواني و روحي نبود، هميشه به مرد خانه اش توجه داشت و از شادماني شوهرش شادمان بود و در برابر مرد خانه اش توقع اندكي داشت. حال انكه مرد امروزي تحت مداري است كه بايد مداوم و به طور سريع بچرخد تا نيازهاي مضاعف و در حال تكاثر را رفع نمايد.

در طول تاريخ هيچگاه شرايط روابط مردي به اندازه امروزي تحت دشواري ها نبوده است.

بسياري از مردان امروزي شايد بيشتر از حد توان خود و بيش از توان پدرانشان تلاش مي نمايند، اما باز هم نيازهاي اوليه خانواده را نمي توانند تامين نمايند. زماني كه از موقعيت خود به عنوان رئيس خانواده محروم مي مانند و يا موقعيت شان را چندان مقبول نمي بينند و در راضي ساختن همسرانشان خويشتن را عاجز و ناتوان حس مي نمايند، بيش از پيش خود را شكست خورده تصور كرده و حس مي نمايند.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب روابط زناشويي موفق/ دكتر جان گري/ مترجم: دكتر قدير گلكاريان/ناشر: تلاش/ ص45