سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

لكنت زبان در كودكان چگونه است

5 چهار شنبه 2 دي 1394
لكنت زبان، اختلال گفتاري است كه به شكل تكرار، قطع كردن يا كشيده تلفظ كردن حرف ها، كلمات يا صداهاي مختلف خود را نشان مي دهد. ميزان بروز لكنت زبان در فرهنگ هاي مختلف متفاوت است.

لكنت زبان، اختلال گفتاري است كه به شكل تكرار، قطع كردن يا كشيده تلفظ كردن حرف ها، كلمات يا صداهاي مختلف خود را نشان مي دهد. ميزان بروز لكنت زبان در فرهنگ هاي مختلف متفاوت است. تحقيقات نشان داده، كه اين تفاوت در جنسيت هاي مختلف هم ديده مي شود.

تحقيقات نشان داده ميزان شيوع لكنت زبان در پسران بيش از دختران است. دليل اين مسأله را ديرتر بالغ شدن پسران مي دانند. شدت لكنت زبان كودك را شرايطي كه در آن قرار دارد، تعيين مي كند.

امتحاناتي كه استرس زيادي به كودك تحميل مي كند، شلوغي و اجبار به حضور در جمع اين مشكل را تشديد مي كند.

لكنت زبان اغلب به دو شكل خود را نشان مي دهد:

مورد اول در كودكان دو تا شش سال و در سنين پيش از مدرسه و هنگام شروع به صحبت كردن بروز مي كند. بند آمدن زبان كودك، بريده بريده حرف زدن، يا تكرار كلمات، توسط شنونده قابل درك است، اما كودك خود متوجه اين مسأله نيست. دليل آن تندتر بودن سرعت تفكر كودك از سرعت سخن گفتن اوست. چون دامنه لغات كودك در اين زمان خيلي محدود و كم است. كودك از صداهايي مانند اااا – ام م م م – چيز – آ آ آ آ به كرات استفاده مي كند.

لكنت زبان در اين سنين موقتي است و پدر و مادر نبايد در اين شكل صحبت كردن كودك مداخله كنند و نبايد براي درست صحبت كردن، او را تحت فشار بگذارند.

مورد دوم به جز توقف، لكنت، كشيدن حروف و كلمات و تكرار كردن، يك سري حركات دست، صورت و اندام ها هم ديده مي شود. در اين حالت چيزي كه جلب توجه مي كند، حرف كودك نيست، بلكه چگونگي و نحوه ي بيان آن است. فشار دادن لب ها در حين حرف زدنف بزرگ تر و گشاد شدن سوراخ بيني و حركات دست ها، علائمي است كه اغلب مي بينيد.

دليل اصلي بروز لكنت زبان معلوم نيست، اما عقايد متفاوتي در اين خصوص وجود دارد. به طور كلي مشكلات خانوادگي، رفتار پدر و مادر، جدايي و دوري، يا از دست دادن والدين، ضربات روحي و ترس ها در بروز يا تشديد لكنت زبان مؤثر هستند. تنبيه بدني مداوم، تهديد يا ترساندن كودك توسط پدر و مادر هم مي تواند باعث پيدايش لكنت زبان شود.

خصوصيات شخصيتي كودك نيز مي تواند در پيدايش اين مشكل مؤثر باشد. به عنوان مثال كودكان حساس، زود رنج و درونگرا و تودار بيشتر مستعد لكنت زبان هستند. به نظر مي رسد بين نگراني و لكنت زبان نزديكي وجود دارد، اما اين كه كدام يك عالم بروز ديگري است، معلوم نيست.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب مامان، بابا، خانم معلم لطفا مرا درك كنيد/ ارجان نار/ترجمه: رويا پورمناف/ ناشر: نسل نو انديش/ ص93