سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

كنترل فشار خون در صبحگاه

5 چهار شنبه 2 دي 1394
فشارخون هنگام صبح رو به افزايش مي‌رود و اين افزايش در ميان مردم آسيا نسبت به ساكنان كشورهاي غربي بيشتر است. به همين دليل اندازه‌گيري فشارخون صبحگاهي به خصوص در ميان آسيايي‌ها بيشتر اهميت دارد.

به اغلب مبتلايان به فشارخون بالا توصيه مي‌شود كه فشارخون خود را در خانه به طور دائم تحت كنترل داشته باشند و اكنون پزشكان معتقدند كه اندازه گيري فشارخون صبحگاهي نسبت به عصر، شاخص مطمئن‌تري براي پيش‌بيني احتمال سكته مغزي است.

در اين مطالعه متخصصان، اطلاعات مرتبط با تعدادي از مردم ژاپن را بررسي كرده و دريافتند زماني كه فشارخون آنان به هنگام صبح اندازه‌گيري مي‌شود بالا بودن فشارخون با خطر فزآينده سكته مغزي مرتبط است اما زماني كه به هنگام عصر اندازه‌گيري مي‌شود نمي‌تواند خطر سكته مغزي را آشكار كند.

فشارخون هنگام صبح رو به افزايش مي‌رود و اين افزايش در ميان مردم آسيا نسبت به ساكنان كشورهاي غربي بيشتر است. به همين دليل اندازه‌گيري فشارخون صبحگاهي به خصوص در ميان آسيايي‌ها بيشتر اهميت دارد.

در اين مطالعه بيش از 4300 نفر از مردم ژاپن كه حداقل يكي از فاكتورهاي بيماري قلبي همچون فشارخون بالا، كلسترول بالا يا ديابت را داشته‌اند، شركت كردند. براي مدت زمان دو هفته اين افراد فشارخون خود را در خانه، يك نوبت به هنگام صبح و بار ديگر به هنگام عصر اندازه‌گيري كردند.

سپس براي مدت زمان چهار سال اين افراد تحت كنترل قرار گرفته و مشخص شد كه در اين دوره 75 نفر از آنان دچار سكته شده‌اند. همچنين آشكار شد كه در مقايسه با فشارخون صبحگاهي زير 135 ميليمتر جيوه، فشارخون بالاي 155 ميليمتر جيوه در عصر نمي‌تواند نشانه افزايش خطر سكته مغزي باشد.

به گفته پزشكان، اندازه‌گيري فشارخون به هنگام عصر نمي‌تواند نشان‌دهنده احتمال سكته مغزي باشد زيرا بسياري از فاكتورهاي بيروني مثل حمام آب داغ يا نوع تغذيه بر آن تأثيرگذار هستند. همچنين بالا بودن فشارخون هنگام صبح با فاكتورهاي روان‌شناختي مرتبط است.

 

منبع: مجله اينترنتي زندگي