سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

كنترل افكار نگران كننده

5 دوشنبه 6 ارديبهشت 1395
اضطراب ممكن است به شكل خيال پردازي ها يا تصاوير ذهني، نشخوارهاي فكري و افكار نگران كننده اي كه كنار گذاشتن آنها غير ممكن است، بروز كند

اضطراب ممكن است به شكل خيال پردازي ها يا تصاوير ذهني، نشخوارهاي فكري و افكار نگران كننده اي كه كنار گذاشتن آنها غير ممكن است، بروز كند. اگرچه شناخت هاي نگران كننده ممكن است غريب يا افراطي باشند، اما الزاما افكاري بسيار عجيب و غير واقعي نيستند، بلكه اين شناخت ها همان چيزي هستند كه آن ها را گفتگوي دروني ادراكات نگران كننده تعريف مي كند كه شخص را در معرض اضطراب شديد قرار مي دهند. هرگاه شرايط، اين گونه باشد، كنترل فكر بايد در دو مرحله آموزش داد: ابتدا افكار نگران كننده شناسايي شوند و سپس مستقيما با آن ها مبارزه شود يا آنكه تحت كنترل درآيند.

شناسايي افكار نگران كننده

شناسايي افكار نگران كننده اولين گام ضروري در كنترل فكر است، گرچه اين كار اغلب براي مراجع بسيار مشكل است. اين افكار، غالبا تصاوير يا ايده هاي نيمه تكوين يافته اي هستند كه به سرعت به ذهن خطور مي كنند و از ذهن مي گذرند و ممكن است چنان خودكار شوند كه به دشواري بتوان آن ها را برانگيزاننده استرس تلقي كرد. بازنگري افكار به هنگام استرس، به شناسايي شناخت هاي نگران كننده كمك مي كند. از روش هاي بازنگري گوناگوني مي توان استفاده كرد كه برخي از آن ها به طور مفصل در فصل ششم مورد بحث قرار خواهد گرفت. ثبت افكار نگران كننده في نفسه مي تواند از پريشاني اي كه اين افكار به وجود مي آورند بكاهد. علت آن است كه مردم مايل اند با افزايش آكاهي نسبت به الگوهاي فكري يا تصوير ذهني پر استرس، هرچه بيشتر از ذهنيات نگران كننده بگسلند و عيني تر شوند.

پس از شناسايي افكار اضطراب زا، مي توان به جستجوي تكنيك هايي براي مبارزه با آن ها برآمد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب اختلالات اضطرابي/ هلن كنرلي/ مترجم: دكتر سيروس مبيني/ ناشر: رشد/ ص54