سالم باشیم

زناشویی

خانه/زناشویی

قبل ازدواج خودتان را بشناسيد

5 سه شنبه 1 دي 1394
ازدواج به معناي كنش و واكنش بين دختر و پسر است كه در اين تعامل، حتما بايد راجع به نيازها، ملاك ها و يا انتظاراتشان با يكديگر صحبت نمايند و يادشان باشد، لازمه ازدواج خودشناسي و خودآگاهي است.

ازدواج به معناي كنش و واكنش بين دختر و پسر است كه در اين تعامل، حتماً بايد راجع به نيازها، ملاك ها و يا انتظاراتشان با يكديگر صحبت نمايند و يادشان باشد، لازمه ازدواج خودشناسي و خودآگاهي است.

هر انساني در مراحل مختلف زندگي اش بايد تصميماتي را بگيرد. يكي از مهم ترين اين تصميمات انتخاب همسر است. ازدواج كردن و انتخاب همسر، امروزه اكثراً، به صورت آگاهانه انجام مي گيرد. دو جوان آگاهانه تصميم مي گيرند كه در كنار هم با يكديگر زندگي كنند.

لازمه يك انتخاب صحيح در ازدواج هر فردي، رسيدن به خودآگاهي است. خودآگاهي و خودشناسي مهم ترين مهارت زندگي است.

هر انساني براي موفق شدن در كارهاي روزانه، بايد براي خود اهدافي را مشخص كند. مسلماً براي ازدواج نيز به همين صورت است. 

اهداف صحيح ازدواج عبارتند از:

1. رسيدن به آرامش و داشتن يك منبع آرامبخش و دلآرام
2. تأمين نيازهاي فيزيولوژيك و توليد نسل
3. رسيدن به كمال و پيشرفت در زندگي، خودشناسي و از بين بردن ويژگي هاي منفي شخصيتي
4. تأمين نيازهاي رواني- اجتماعي، احساس ارزشمندي، تعلق پذيري، تحسين و تشويق 

هر دختر و پسري حتماً بايد قبل از ازدواج كردن، دليل و علت آن را براي خود مشخص نمايند.

اگر افراد براي ازدواج خود هدف صحيح نداشته باشند و انتخاب صحيح نكنند، منجر به ايجاد طلاق عاطفي و فاصله گرفتن زوج ها از يكديگر مي شود و در نهايت طلاق و جدايي كامل ايجاد مي شود كه آن هم مشكلات و معضلات خاص خودش را براي فرد دارد.

معضلات طلاق عبارتند از:

1. تنها ماندن
2. مشكلات اجتماعي و ديد منفي افراد جامعه به فرد
3. مشكلات مالي
4. وضعيت رواني نامتعادل و رسيدن به اضطراب، افسردگي و حتي وسواس
5. ازدواج مجدد و مشكلات مربوط به آن 

دلايل درست و نادرست ازدواج كردن

هر دختر و پسري حتماً بايد قبل از ازدواج كردن، دليل و علت آن را براي خود مشخص نمايند. اگر ازدواج كردن جوانان به دلايل زير باشد، يعني هدف صحيحي براي ازدواج خود تعيين كرده است.

1. همراهي و هم صحبتي
2. ابراز محبت و عشق و صميميت
3. داشتن شريك حمايت كننده
4. شريك جنسي
5. والد شدن


اما اگر ازدواج كردن جوانان تنها به دلايل زير باشد، يعني هدف صحيحي براي ازدواج خود تعيين نكرده است:

1. تضاد با والدين
2. مستقل شدن
3. التيام يك رابطه شكست خورده
4. فشار خانواده يا اجتماع
5. دلايل اقتصادي
6. تنهايي
7. احساس كمبود اعتماد به نفس 

مهم ترين مهارت پيش از ازدواج چيست؟

لازمه يك انتخاب صحيح در حوزه ازدواج هر فردي، رسيدن به خودآگاهي است. خودآگاهي و خودشناسي مهم ترين مهارت زندگي است. در خودآگاهي افراد به شناخت درباره ويژگي هاي منفي و مثبت شخصيتي خود مي رسند و سعي مي كنند، نقاط مثبت را تقويت و نقاط منفي را كاملاً از بين ببرند. در خودشناسي افراد به شناخت ملاك هاي ازدواج و انتظاراتشان از همسر آينده شان، مي رسند. براي رسيدن به خودشناسي راه هاي متفاوتي وجود دارد. در زير به دو راه مهم اشاره مي شود.

تفكر درباره خود

به اين صورت كه افراد هر شب در ساعات پاياني شبانه روز، به كارها، رفتارها و هيجاناتي كه در طول روز با آنها مواجه شده اند، فكر كنند و به بررسي و تجزيه و تحليل آنها بپردازند و درست و غلط رفتارها و هيجاناتشان را بررسي كنند و سعي نمايند براي آن دسته از عملكردهاي نامطلوبشان بهترين راهكارها را انتخاب نمايند.

بازخورد اطرافيان

اگر افراد براي ازدواج خود هدف صحيح نداشته باشند و انتخاب صحيح نكنند، منجر به ايجاد طلاق عاطفي و فاصله گرفتن زوج ها از يكديگر مي شود و در نهايت طلاق و جدايي كامل ايجاد مي شود.

پيشنهاد مي شود از 5 نفر از اطرافيانتان كه شناخت كافي نسبت به شما دارند، بخواهيد هر كدام 5 ويژگي مثبت و 5 ويژگي منفي شخصيتي شما را بگويند. اين اطمينان را بدهيد كه نسبت به ويژگي هايي كه مطرح مي شود، هيچگونه جبهه گيري را نمي كنيد. اگر 1 ويژگي را حداقل 2 نفر بيان كردند مطمئن باشيد كه آن ويژگي در شما وجود دارد. اگر ويژگي مثبت باشد بايد سعي كنيد آن را تقويت نماييد و اگر ويژگي منفي باشد بايد سعي در رفع آن داشته باشيد.

بعد از اينكه دختر و پسر، به خودشناسي به صورت كلي رسيدند، يعني توانستند ويژگي هاي مثبت و منفي شخصيتي و رفتاري خود را بشناسند، زمان آن رسيده است كه نسبت به ملاك ها و انتظاراتشان نسبت به ازدواج، به شناخت برسند. هر دختر و پسري قبل از ازدواج بايد به صورت شفاف و جزيي و دقيق، مشخص نمايد كه چه كسي را با چه ويژگي هايي براي ازدواج كردن مناسب مي داند.

در آخر اينكه سعي كنيد در تمام ابعاد زندگي مثل، مسائل اقتصادي، اجتماعي، تحصيلي، شغلي، خانوادگي، ظاهري و ... ، فكر كنيد و انتظارات خودتان را دقيق مشخص نماييد تا در زندگي كم نياوريد.

 

منبع: بيتوته