سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

فشار خون 12 روي 8

5 شنبه 30 آبان 1394
وقتي دكترتان مي گويد "فشار خونتان 12 روي 8 است"، عدد اول فشار خون سيستوليك (حداكثر فشارخون) و عدد دوم فشار خون دياستوليك (حداقل فشارخون) را اعلام مي كند.

وقتي دكترتان مي گويد "فشار خونتان 12 روي 8 است" اين حرف واقعا يعني چه؟

عدد اول فشار خون سيستوليك (SBP) است؛ يعني فشار موجود در شريان هاي شما وقتي قلب خون را پمپاژ مي كند. سيستول عبارت است از انقباض محكم و آهنگين عضله ي قلب، وقتي خون از بطن چپ (حفره ي بزرگي كه در سمت چپ قلبتان قرار دارد) بيرون رانده ميشود. دريچه ي آئورت بين اين حفره ي قلب و آئورت (شريان بزرگي كه خون را از قلب دور مي كند و به ساير نقاط بدن مي رساند) قرار گرفته است. در طول سيستول، دريچه ي آئورت باز است و خون آزادانه به سوي ساير نقاط بدن مي رود.

عدد دوم فشار خون دياستوليك (DBP) است. بعد از آنكه قلب خون را از بطن تخليه كرد، دريچه ي آئورت بسته مي شود تا خون دوباره به قلب باز نگردد. در اين حال، عضله ي قلب استراحت مي كند و خوني كه از ريه آمده است و در دهليز چپ جمع شده است وارد بطن مي شود و آن را مُتسع مي كند. در شريان ها، فشار خون به سرعت افت مي كند تا به پايين ترين حد ممكن برسد. فشار خون دياستوليك، يعني عدد دومي كه خوانده مي شود، نمايانگر همين پايين ترين حد فشار خون است. پيش از آنكه فشار خون از اين هم پايين تر بيايد، بطن دوباره منقبض مي شود و فشار خون دوباره به سطح فشار خون سيستوليك باز مي گردد.

وقتي فشار خون سيستوليك و دياستوليكتان را دانستيد، بايد مشخص شود كه فشار خونتان بالاست يا نه و آيا احتياج به درمان دارد يا نه.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب فشار خون بالا به زبان آدميزاد/دكتر آلن روبين/مترجم: دكتر ماني لطيفي/ ناشر:كاروان/ ص44