سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

فشار خون خود را با کرفس کاهش دهید

5 يکشنبه 3 خرداد 1394
ترکیبات کرفس روی عضلات نرم رگه های خونی اثر کرده و آن را آرام و گشاد می کند و از این طریق فشار خون را کاهش می دهد.

در یکی از تحقیقات روشن شده است که در کرفس ترکیب شیمیایی به نام فتالید (phthalide) وجود دارد که روی عضلات نرم رگه های خونی اثر کرده و آن را آرام و گشاد می کند و از این طریق فشار خون را کاهش می دهد. همچنین این ترکیب شیمیایی موجود در کرفس، فعالیت عملی یک آنزیم را که تولید کاتچولامین می کند متوقف می سازد .

کاتچولامین ها موادی هستند که فعالیت هورمون هایی که رگ ها را منقبض می کند، تحریک می نماید .
سیر وپیاز نیز از طریق مشابه عصاره ی کرفس فشار خون را کاهش می دهد، زیرا هر دو دارای ترکیب شیمیایی آدنوزین هستند.

کاری از گروه محتوای سالم باش