سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

عوارض داروهاي ضدافسردگي چيست؟

5 دوشنبه 24 خرداد 1395
بررسي ها نشان مي دهد كه علف چاي خوب تحمل مي شود و در درمان كوتاه مدت (كمتر از 3ماه) افسردگي خفيف تا متوسط مؤثر است.

1. به نظر مي رسد همه ي افسردگي ها از لحاظ اثربخشي يكسان مي باشند.

2. ضدافسردگي هاي سه حلقه اي نسل اول (مانند آمي تريپتلين، ايمي پرامين) ارزانترين ضدافسردگي ها هستند، ولي ميزان بروز عوارض جانبي آنها در مقايسه با ضدافسردگي ها سه حلقه اي نسل دوم و مهار كننده هاي انتخابي بازجذب سروتونين بيشتر است. با وجود اين تفاوت كمي بين بروز عوارض ضدافسردگي سه حلقه اي و مهاركننده ي انتخابي بازجذب سروتنين وجود دارد.

3. در بيماراني كه فلوكستين يا ضدافسردگي هاي سه حلقه اي را تحمل نمي كنند از بوپروپيون استفاده مي گردد.

4. ضدافسردگي هاي جديدتر و مهاركننده هاي انتخابي بازجذب سرتونين در بيماراني به كار مي رود كه داروهاي بالا را تحمل نمي كنند يا سابقه فاميلي آنها تحمل يا اثربخشي را نشان مي دهد.

5. درمان با شوك الكتريكي درمان مؤثرتري براي درمان افسردگي است و در بيماران مقاوم يا آن هايي كه درمان هاي داروئي را تحمل نمي كنند به كار مي رود.

 

عوارض جانبي شايع در مصرف ضدافسردگي ها:

افت فشارخون وضعيتي؛ سه حلقه اي ها

خواب آوري؛ ترازودون، پاروكستين، فلوواكسامين

تحريك پذيري؛ بوپريپيون

افزايش وزن؛ سه حلقه اي ها، فنلزين، ميرتازاپين

اختلالات جنسي؛ مهاركننده هاي بازجذب سروتونين

 

بررسي ها نشان مي دهد كه علف چاي خوب تحمل مي شود و در درمان كوتاه مدت (كمتر از 3ماه) افسردگي خفيف تا متوسط مؤثر است.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب دارو درماني مؤثر/ اسكات واكر/ مترجم: دكتر امير هوشنگ زرگر زاده/ ناشر: چهار باغ/ ص: 81