سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

علل بروز ميگرن

5 چهار شنبه 15 ارديبهشت 1395
در زمان سردرد عروق روي سر متسع مي شود و سبب حالت ضرباني سردرد مي گردد.

علت دقيق سردرد ميگرن هنوز مشخص نشده است. در برور سردرد ميگرني عوامل ارثي و محيطي تواما نقش دارند. در 70درصد بيماران سابقه سردرد ميگرن را در ساير افراد خانواده مي توان يافت. اما همه افراد خانواده به اين سردرد مبتلا نمي شوند. بنابراين در بروز سردرد علاوه بر عوامل ارثي، عوامل ديگري مثل خصوصيات سرشتي فرد و محركات محيطي مثل بي خوابي، گرسنگي و فشارهاي عصبي نقش دارند.

در زمان سردرد عروق روي سر متسع مي شود و سبب حالت ضرباني سردرد مي گردد. اما چرا اين اتفاق مي افتد؟ قبل از شروع سردرد برخي تغييرات شيميايي در مغز رخ مي دهد كه دليل آن بدرستي معلوم نشدهن است. يكي از اين تغييرات شيميايي كه آن را عامل عامل شروع سردرد مي دانند، تغيير وقدار ماده اي بنام سروتنين است. در زمان حمله سردرد فعاليت اعصاب سروتنيني ذدر ساقه مغز كمتر از كمتز از حد طبيعي مي شود و در مابين حملات فعاليت آنها بيشتر از حد معمول است. تغييرات ناگهاني اين مواد شيميايي سبب اختلال عملكرد هسته ها و اعصاب حسي ساقه مغز و ايجاد انقباض در عروق روي مغز و اتساع عروق خارج از جمجمه مي شود. بعلاوه دراوهايي كه سبب آزاد شدن سرتونين مي شوند نيز سبب شروع حمله سردرد مي گردند و اكثر دراوهاي ضد ميگرن از طريق تاثير بر اين ماده شيميايي اثر مي كند.

اوايل معتقد بودند كه ميگرن بيشتر در افراد با شخصيت خشك و غير قابل انعطاف، وسواسي و كمال طلب رخ مي دهد، اما چنين چيزي به اثبات نرسيده است و ديده شده كه اين سردرد در هر نوع شخصيتي به نسبت تقريبا برابر پديد مي آيد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب سردرد/ دكتر جواد عاملي، دكتر هما سليمانيان/ ناشر: انريشمند/ ص 18