سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

علت ناسازگاري برخي كودكان

5 شنبه 12 دي 1394
هيچ كودك راضي و خوشحالي دچار ناسازگاري و سركشي نمي شود. ولي در ناسازگاري رفتاري كودكان معولا بايد ناسازگاري عاطفي والدين را مورد بررسي قرار داد.

هيچ كودك راضي و خوشحالي دچار ناسازگاري و سركشي نمي شود. ولي در ناسازگاري رفتاري كودكان معولا بايد ناسازگاري عاطفي والدين را مورد بررسي قرار داد.

در مورد كودكاني كه به ناسازگاري رفتاري دچارند، مانند عناد، سركشي، طغيان و لجبازي، بايد رابطه عاطفي پدر و مادرشان را با هم بررسي كنيم. ريشه بسياري از ناسازگاري هاي كودكان در روابط عاطفي والدين وجود دارد.

حتي اگر در زمان اختلاف والدين كودكتان كم سن بوده است، باز هم عامل مهمي به شمار مي آيد. اگر مي خواهيم ناسازگاري كودك را اصلاح كنيم، ابتدا بايد به روابط عاطفي والدين او توجه كنيم. والدين اين كودك، هم بايد رابطه خوبي بين خودشان داشته باشند و هم يك رابطه درست و مشابهي با فرزندانشان داشته باشند.

برخي از كودكان ناسازگار، كتك خورده هايي هستند كه به نوعي مي خواهند تلافي كنند و اين تلافي كردن به صورت رفتار ناسازگار بروز مي كند، مانند سركشي كردن. مثلا به او مي گويند مشقهايت را بنويس؛ مي گويد نمي نويسم.

مي گويند درسهايت را بخوان، مي گويد نمي خوانم. در مورد كارهاي درست هم به عمد عكس آن را عمل مي كند. مثلا مي گويند دست به چنين كاري نزن، اما او مي زند و درست همان كاري را انجام مي دهد كه او را از آن منع مي كنند يا برعكس. كودك ذاتا بد نيست، ذاتا سركش و ناسازگار نيست، مگر اينكه با او بد رفتار شده باشد. عامل بدرفتاري هم هميشه والدين نيستند، گاهي عوامل ديگري دخيلند، بدرفتاري ممكن است در مدرسه صورت بگيرد كه در اين حالت هم چنين نتايجي به بار مي آورد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب كليدهاي تربيت كودكان، پاسخ به والدين/ سيما فردوسي/ ناشر: صابرين/ ص85