سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

شناخت ماهيت اصلي اعتماد به نفس

5 دوشنبه 30 آذر 1394
اعتماد به نفس حقيقي هيچ رابطه اي با آن چه كه در زندگي بيروني شما اتفاق مي افتد، ندارد. منشأ اعتماد به نفس حقيقي شغل، درآمد، شهرت شما نيست. اعتماد به نفس واقعي، نتيجه باور قلبي و دروني شما به توانايي هايتان است.

اعتماد به نفس حقيقي هيچ رابطه اي با آن چه كه در زندگي بيروني شما اتفاق مي افتد، ندارد. منشأ اعتماد به نفس حقيقي شغل، درآمد، شهرت شما نيست. اعتماد به نفس واقعي، نتيجه باور قلبي و دروني شما به توانايي هايتان است. اين باور كه هر كاري را كه بخواهيد، مي توانيد انجام دهيد.

اعتماد به نفس حقيقي، هميشه از درون شما به وجود مي آيد نه از بيرونتان. اعتماد به نفس واقعي به وجود آمده از تعهد شما به خودتان است. اين تعهد كه هر كاري كه لازم باشد انجام مي دهيد تا به نيازهايتان برسيد. اين نوع اعتماد به نفس، ريشه در اعتماد به خودتان دارد و به خوبي و بدي نتيجه بستگي ندارد.

اعتماد به نفس باور شخصي شماست نسبت به روح خودتان به عنوان يك انسان. اين اعتماد كه هر اتفاقي كه در زندگي شما پيش آيد و با هر مشكلي روبرو شويد، هر كاري بتوانيد با كمال ميل انجام مي دهيد. اگر به عنوان يك «فرد» خود را باور داشته باشيد، به رغم آن چه كه با آن روبرو مي شويد، تمام كارهايي كه لازم است؛ انجام مي دهيد و به هر چه كه مي خواهيد، دست مي يابيد.

با اين نوع نگرش، اعتماد به نفس حقيقي اعتماد به يك توانايي مانند وكالت، نوازندگي، فروشندگي و يا ... نيست، بلكه اعتماد به توانايي شما در «عمل كرد» و «اقدام كردن» است. آيا تفاوت بين اين دو احساس مي كنيد؟

نمي شود اين چنين توقع داشت كه براي هميشه به همه اهداف و آرزوهاي خود برسيم. زيرا جهان هرگز اين طور نيست و نمي شود روي نتايج حساب كرد. تنها موضوعي كه مي توان روي آن حساب كرد تعهد و پاي بندي به خويشتن است. مي توانيم درباره آرزوها و هدف هاي كه داريم با خود صادق باشيم و كارهايي كه بايد براي رسيدن به آنها انجام دهيم را به تعويق نياندازيم و روي اراده خودمان براي انجام كارها حساب كنيم. اين تنها موردي است كه مي توانيم به آن اعتمادي كامل داشته باشيم.

مي توانيم به تمايل و توانايي انجام دادن هر آنچه كه لازم بود صورت گيرد، اعتماد داشته باشيم.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب اعتماد به نفس/ باربارا دي آنجليس/ترجمه: لقمان سرمدي/ ناشر: سعيد نوين/ ص17