سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

شايع ترين انواع وسواس

5 پنج شنبه 16 ارديبهشت 1395
وسواس يكي از شايع ترين اختلالات و بيماري ها در جامعه است و متخصصان روان شناسي و روان پزشكان تعاريف گوناگوني را از اين بيماري ارايه داده اند

وسواس فكري، اين وسواس به صورت هاي مختلف خود را نشان مي دهد كه برخي از نمونه هاي آن به شرح زير است:

انديشه درباره بدن: بدين گونه كه بخشي مهم از اشتغالات ذهني و فكري بيمار متوجه بدن اوست. او مدام به پزشك مراجعه مي كند و درصدد به دست آوردن دارويي جديد براي سلامت بدن است.

رفتار حال يا گذشته: مثلا در اين رابطه مي انديشيد كه چرا در گذشته چنين و چنان كرده؟ آيا حق داشته است فلان كار را انجام دهد يا نه؟ تصميمات او رواست يا ناروا؟

در رابطه با اعتقادات: گاهي فكر وسواسي زمينه را براي تضادها و مغايرت هاي اعتقادي فراهم مي سازد. مسايلي در زمينه حيات و ممات، خير و شر، وجود خدا و پذيرش يا طرد مذهب ذهن اورا به خود مشغول مي دارد.

انديشه افراطي: گاهي وسواس در مورد امري به صورت افراط در قبول يا رد آن است كه بيمار خلاف آن را در نظر دارد ولي به صورتي است كه گويي انديشه مزاحمي بر او مسلط است كه او را ناگزير به دفاع از يك انديشه غلط مي سازد.

وسواس عملي، وسواس عملي به شكل هاي گوناگون خود را بروز مي دهد كه ما به نمونه ها و مواردي از آن اشاره مي كنيم:

رفتار منحرفانه: جلوه آن در مواردي به صورت دزدي است و اين امر حتي در افرادي ديده مي شود كه هيچ گونه نياز مادي ندارند.

دقت وسواسي: نمونه اش را در منظم كردن دگمه لباس و موها مي بينيم و وضعيت فرد به گونه اي است كه گويي از اين امر احساس آرامش مي كند.

راه رفتن: گاهي وسواس ها به صورت راه رفتن اجباري است. شخص از اين سو به آن سو راه مي رود و اصرار دارد كه تمام قدم ها معين و طبق ضابطه باشد. مثلا فاصله بين دونقطه از ده قدم تجاوز نكند و هم از آن كم تر نباشد.

وسواس ترس، صورت هاي ترس وسواسي عبارت است از، ترس از آلودگي، ترس از مرگ، ترس از محيط محدود، ترس از امري خلاف اخلاق، ترس از تحقق آرزو.

وسواس الزام، در اين نوع وسواس، فرد نمي تواند خود را از انجام عمل و يا فكري بيرون آورد و در صورت رهايي از آن فكر و خودداري از آن عمل، موجبات تنش در او پديد خواهد آمد.

 

 

كاري ازگروه محتواي سالم باش

كتاب گنجينه سبزدرمان/ مهندس ميترا قاسمي/ ناشر: مرنديز/ ص 83