سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

ريشه خشم و عصبانيت در چيست؟

5 شنبه 7 فروردين 1395
عصبانيت مي تواند ناشي از عوامل دروني يا بيروني باشد. شما مي توانيد از دست فرد مشخصي، مثل يك همكار يا از يك حادثه عصباني شويد

احساس خشم و عصبانيت

احساس خشم  يك احساس طبيعي است در زندگي گاهي اتفاقاتي پيش مي آيد كه خشمگين مي شويد. هيچ كس از خشمگين شدن لذت نمي برد، زيرا احساس خوشايندي نيست و ضرر آن بيش از همه متوجه شخص عصباني خواهد شد.

دلايل بروز عصبانيت

عصبانيت مي تواند ناشي از عوامل دروني يا بيروني باشد. شما مي توانيد از دست فرد مشخصي، مثل يك همكار يا از يك حادثه ( ترافيك يا پرواز لغو شده) عصباني شويد. عصبانيت شما مي تواند ناشي از نگراني يا تفكر شما در مورد مسايل شخصي باشد مثل قد و قيافه خود و يا يادآوري حوادث و خاطرات تلخ و آسيب زا. شايع ترين عوامل ايجاد كننده خشم و عصبانيت در اشخاص به طور خلاصه و فشرده شامل موارد زير است:

  •         خستگي هاي جسماني و تحليل رفتن قدرت بدني بر اثر كارهاي سخت.
  •         گرسنگي و ضعف
  •         كمبود ويتامين ها به ويژه ويتامين ب1
  •         توقعات و انتظارات بي جا و خودخواهي هاي افراد در مناسبات فردي و اجتماعي
  •         قانع نبودن اشخاص به آن چه كه در اختيار و دسترس آن هاست و به عبارتي به آن چه كه هستند.
  •         عدم انتقادپذيري و عدم انعطاف در برابر عقايد مخالف
  •         داشتن ضعف در قوه عقل و منطق و استدلال و عدم توانايي گفت و گو
  •         فقدان ديد و چشم انداز معنوي در زندگي شخصي
  •         مزاح و شوخي هاي بي جا و بي موقع ديگران و يا مورد تمسخر واقع شدن از سوي ديگران
  •         شكست و عدم موفقيت در كارها و برنامه ها

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب گنجينه سبز درمان 4/ مهندس ميترا قاسمي/ ناشر: مرنديز/ ص 45