سالم باشیم

سلامت پوست

خانه/سلامت پوست

روش هاي رفع خشكي پوست

5 سه شنبه 30 شهريور 1395

ترك خوردگي صورت

داروهاي طبيعي زير را آسياب كرده و مقداري موم را در روغن گل حل كنيد و سپس تمام داروهاي زير را با روغن گل مخلوط نموده و مرهم بسازيد و بر روي پوست بماليد و پس از مدتي آن را با آب گرم شستشو دهيد:

پيه مرغ 20گرم، گل زوفا 10گرم، نشاسته 10گرم، لعاب بهدانه 5گرم، آرد نخود 5گرم، كتيرا 5گرم

 

ترك خوردگي لب ها

روغن گل، پيه بز، پيه مرغ و سقز را مخلوط كنيد و بر موضع بماليد.

- اگر ترك خوردگي در دست ها باشد، روغن كنجد را با پيه مرغ مرهم ساخته و بماليد.

- اگر ترك خوردگي در پاها باشد، 5گرم بلادر را آسياب نموده و در روغن كنجد حل كرده، 5گرم موم را به ان اضافه نموده و مرهم بسازيد.

- اگر ترك خوردگي در عمق پوست فرو رفته باشد، 5گرم مردار سنگ را در نيم استكان روغن زيتون جوشانده و ابتدا زخم را با آب شلغم يا چغندر شستشو داده و سپس اين روغن را بر روي موضع بماليد.

 

ترك خوردگي دست ها

ترك خوردگي دست ها معمولا در اثر سرما و يا مايعات شوينده به وجود مي آيد، براي بهبود دست ها بايد از تماس دست ها با مايعات شوينده خودداري شود.

به منظور درمان داروهاي طبيعي زير را آسياب كرده و با روغن هاي ذكر شده مخلوط نموده و هر روز بر موضع بماليد و اين دارو را در جاي خنك نگه داريد و پس از آن دست ها را با جوشانده ي گل بنفشه، گل پنيرك، گل خطمي و آويشن شيرازي بشوييد: پيه مرغ 25گرم، مغز ساق قلم گاو 10گرم، مغز تخم كدو 20گرم، موم 5گرم، كتيرا 5گرم، گل خطمي 5گرم

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب ماسك هاي زيبايي پوست، صورت، مو/ كاظم كياني/ ناشر: زرقلم/ 380