سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

روش هاي درمان وسواس

5 جمعه 17 ارديبهشت 1395
اگر رفتار و يا عمل وسواسي شديد شود نياز به متخصص رواني و درمان گري است كه در اين زمينه اقدام كند. و در صورت لزوم داروهايي تجويز كند ويا شيوه هاي ديگري را كه براي درمان لازم مي بيند به كار گيرد.

روان درماني: اين هم نوعي درمان است كه توسط روان كاو يا روان شناس صورت مي گيرد و آن يك همكاري آزاد بين بيمار و درمان كننده مبتني بر اعمال متقابل است كه بر اساس روابطي نسبتا طولاني و طبق هدف و برنامه ريزي مشخصي به پيش مي رود. درمان اختلال به صورت مكالمه و صحبت ويا هر شيوه مفيدي كه قادر به اصلاح زندگي رواني فرد باشد انجام مي گيرد.

اصلاح محيط: و غرض از محيط زندگي بيمار، تئجه به امنيت آن، بررسي اصول حاكم بر جنبه هاي محبتي و انضباتي، نوع روابط و معاشرت ها، فعاليت هاي تفريحي، گردش ها، تلاش هاي جمعي و مشاركت ها در امور است.

ارتباط خوب و مناسب: در روان درماني آن چه مهم است، داشتن و يا ايجاد روابط خوب و مناسب هم دردي و همراهي، كمك كردن، دادن اعتبار و رعايت احترام، وانمود كردن حق به جانبي براي بيمار، تقويت قدرت استدلال، بيان خوب و خودداري از سرزنش مي باشد.

درمان هاي روان پزشكي: اگر رفتار و يا عمل وسواسي شديد شود نياز به متخصص رواني و درمان گري است كه در اين زمينه اقدام كند. و در صورت لزوم داروهايي تجويز كند ويا شيوه هاي ديگري را كه براي درمان لازم مي بيند به كار گيرد. گاهي لازم است كه بيماران را در موسسات روانپزشكي يا در بيمارستان ها به طرق روان كاوي درمان نمايند و در موارد ضروري بايد آن ها را بستري نمود.

 

تغيير آب وهوا: دور ساختن بيمار از محيط خانواده، در صورت امكان فراهم آوردن امكانات زندگي در يك منطقه خوش آب و هوا براي تخفيف اضطراب و درمان بيماري اثري آرامش بخش دارد و اين امري است كه اولياي بيمار مي توانند به آن اقدام كنند.

تغييرات شرايط زندگي: يكي ديگر از شيوه هاي درمان اين است كه زندگي بيمار را به محيطي ديگر بكشانيم و وضع او را تغيير دهيم. او را بايد به محيطي كشاند كه در آن مسئله حيات سالم و دور از اغتشاش و اضطراب باشد و بناي اصلي شخصيت او از هجوم افكار و مسايل ناراحت كننده دور و امان باشد.

ايجاد اشتغال و سرگرمي: تطهيرهاي مكرر و دوباره كاري ها بدان خاطر است كه بيمار وقت و فرصت كافي براي انجام آن را در خود احساس مي كند و وقت و زماني فراخ در اختيار دارد. بدين سبب ضروري است در حدود امكان سرگرمي و مشغوليت هاي فكري و كاري او را زيادتر گردد تا وقت اضافي نداشته نداشته باشد.

زندگي در جمع: فرد وسواسي را بايد از گوشه گيري و تنهايي بيرون كشيد. زندگي درميان جمع خود مي تواند عاملي وسببي براي رفع اين حالت باشد. ترتيب دادن مسافرت هاي دسته جمعي كه در آن ها همه افراد ناگزير شوند شيوه واحدي را در زندگي پذيرا شوند.

 

كاري ازگروه محتواي سالم باش

كتاب گنجينه سبز درمان/ مهندس ميترا قاسمي/ ناشر: مرنديز/ ص 88