سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

روش هاي تشخيص وسواس

5 پنج شنبه 6 خرداد 1395
هيچ موقعيتي شما را ارضا نمي كند و به محض كسب يك موفقيت در پي كسب موفقيت تازه اي هستيد

اگر بيشتر اين علامت ها را داريد براي تشخيص دقيق تر هرچه زودتر به يك درمانگر مجرب و متخصص مراجعه كنيد.

مي خواهيد همه كارهايتان را كامل و بي نقص انجام دهيد.

نظم هندسي را به نظم طبيعي ترجيح مي دهيد.

به بهانه اخلاق و دين از مواضع خود ذره اي عقب نشيني نمي كنيد.

همواره اصل را فداي فرع مي كنيد.

روابط اجتماعي سطحي و ناپايداري داريد.

خود را وقف موفقيت در كاري كرده ايد.

بي نظمي در محيط بسيار شما را آشفته، عصباني و ناراحت مي كند.

رها كردن هر شخص، شي يا موقعيت براي شما مشكل است.

نردبان رسيدن ديگران به مقاصدشان هستيد.

هيچ موقعيتي شما را ارضا نمي كند و به محض كسب يك موفقيت در پي كسب موفقيت تازه اي هستيد.

جزئيات امور هميشه ذهن شما را درگير مي كند.

در پول خرج كردن خسيس و بسيار حساب گر هستيد.

اطرافيان شما از مخالفت با شما اجتناب مي كنند.

براي انجام كارهاي خود هيچ گاه از ديگران كمك نمي گيريد.

به شدت براي گذراندن اوقات فراغت برنامه ريزي مي كنيد.

در انجام اكثر كارها تامل، تعلل، ترديد و تاخير داريد.

هميشه خشم خود را فرو مي خوريد.

نمي توانيد اشياء بي ارزش را دور بريزيد.

 

كاري ازگروه محتواي سالم باش

كتاب گنجينه سبزدرمان (4)/ مهندس ميترا قاسمي/ ناشر: مرنديز/ ص 85