سالم باشیم

تناسب اندام

خانه/تناسب اندام

راه و رسم ورزش كردن

5 چهار شنبه 14 مرداد 1394
ورزش كردن يكي از راه هاي ميانبر براي رسيدن به سلامتي است كه اگر درست و با رعايت قوانين خودش انجام نگيرد، مقصد بدن را خود به خود به بيماري هاي مختلف تغيير مي دهد.

ورزش كردن يكي از راه هاي ميانبر براي رسيدن به سلامتي است كه اگر درست و با رعايت قوانين خودش انجام نگيرد، مقصد بدن را خود به خود به بيماري هاي مختلف تغيير مي دهد.

1. ورزش معتدل كه اعضاء و حرارت غريزي را تقويت مي كند آن است كه پوست سرخ و تنفس تند شود و عرق ايجاد شود. هرگاه تندي تنفس باعثشود تعريق به افراط برسد بايد ورزش قطع شود زيرا سبب ضعف حرارت غريزي مي گردد.

2. اگر كسي بخواهد سنگين تر از اين ورزش نمايد(مثل ورزش هاي حرفه اي)، حتما بايد تحت تدابير خاصي به ورزش بپردازد تا آسيبي به او نرسد.

3. يك معيار ساده براي ارزيابي تناسب شدت ورزش اين است كه در هنگام ورزش، فرد بتواند صحبت هم بكند.

4. ارادي بودن ورزش بسيار مهم است. بنابراين انجام ورزش هاي غير ارادي كه اين روزها بسيار باب شده است(مثل انواع دستگاه هاي ويبره يا دستگاه هايي كه با ايجاد جريان هاي الكتريكيعضله را دچار انقباض هاي ريتميك مي كند)؛ نمي تواند بجاي ورزش باشد.

5. كارهاي روزمره رياضت محسوب نمي شوند. البته بعيد است كه فعاليت هايي مثل كشاورزي، آهنگري و... را نيز بتوان مشمول اين برداشت دانست.

6. رعايت شرايط مناسب ورزش در حصول نتيجه مطلوب ضروري است. بنابراين بر اساس عواملي چون سن، جنس، مزاج، نوع تغذيه، بيماري هاي شخص، فصل، اقليم محل زندگي و... نوع ورزش هر فرد با ديگري متفاوت است.

7. كودكان با توجه به نوع مزاج و نيز فعاليت زيادي كه دارند، علي العموم نياز چنداني به ورزش ندارند و تحميل ورزش به ويژه ورزش هاي سنگين به ايشان با كاهش رطوبات بدن، در روند رشد كودكان اختلال ايجاد مي كند.

 

نكته: البته كودكاني كه انس زيادي با رايانه و تلويزيون و... دارند و از حداقل هاي فعاليتي اين سنين فاصله گرفته اند مي توانند از استثناآت اين قضيه باشند.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب طب سنتي اسلامي/ مهدي برزو/ ناشر: ابتكار دانش/ ص75