سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

دياليز و هدف از انجام آن

5 سه شنبه 28 ارديبهشت 1395
دياليز يك روش درماني در بيماراني است كه به هر علتي دچار افزايش سموم يا مواد زائد و يا عدم تعادل الكتروليتها و مايعات شده باشند.

هرگاه دو محلول به وسيله يك غشاء نيمه تراوا با يكديگر در تبادل باشند بر اساس پديده هاي اسمزي و انتشار و بر مبناي غلظت و بار الكتريكي جابجايي مواد صورت خواهد گرفت. اين پديده را دياليز گويند. دياليز يك روش درماني در بيماراني است كه به هر علتي دچار افزايش سموم يا مواد زائد و يا عدم تعادل الكتروليتها و مايعات شده باشند.

مهم ترين شكل عوارض فوق به صورت شديد، هايپركالمي، پريكارديت و گيجي شديد بروز مي كند.

هدف از دياليز:

ادامه زندگي و سلامتي بيمار تا زماني كه كار طبيعي كليه ها بازگشت كند. دياليز در مواقع مختلف به عنوان درمان هاي:

الف: قطعي

ب: حمايتي

ج: نگه دارنده مطرح مي باشد بعنوان مثال در فرديكه دچار مسموميت با الكل (متانول) شده دياليز يك درماني قطعي بوده و ممكن است بعد از يك بار دياليز فرد به حالت اوليه برگشته و درمان شود. در مورد بيماريكه دچار هيپركالمي به علت هاي غير كليوي شده باشد(سوختگي هاي وسيع، كوفتگي هاي شديد و ...) كه در كنار درمان هاي ديگر مورد استفاده قرار مي گيرد.

و در درمان بيماران ESRD كه دچار عدم تعادل الكتروليتها، آب، اسيدوز و ... مي شوند به عنوان درمان نگه دارنده مطرح مي باشد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب مراقبتهاي پرستاري ويژه در دياليز/ علي طيبي/ ناشر: طبييب/ ص: 103