سالم باشیم

زناشویی

خانه/زناشویی

درخواست كردن يا نكردن زن

5 دوشنبه 14 دي 1394
زن براي دريافت محبت و حمايتي كه نيازمند آن است، بايد از همسرش بخواهد كه به حرف هايش گوش دهد و وقتي همسرش احساساتش را بهتر درك كرد، از او حمايت بيشتري طلب كند.

در گذشته براي اينكه چرخ ها روان حركت كنند، آنها را روغن مي زدند اما امروزه آنها را عوض مي كنند. وقتي زني درخواست بيش تري دارد، از نظر مردها نوعي نق زدن است. مردها از شنيدن درخواست و زن ها از درخواست كردن متنفرند. زن بدون دانستن اين مطلب كه چگونه مي تواند همسرش را متقاعد كند به احساساتش گوش دهد، با دو گزينه روبه رو مي شود: يا بايد به روي خود نياورد و هر آنچه را كه به او مي دهند، بپذيرد. و يا اينكه براي خواسته ي خود بيشتر تلاش كند و بيش تر غر بزند.

هيچ كدام از اين گزينه ها مناسب نيستند. زن براي دريافت محبت و حمايتي كه نيازمند آن است، بايد به مهم ترين خواسته اش توجه كند. او بايد از همسرش بخواهد كه به حرف هايش گوش دهد و به تدريج وقتي همسرش احساساتش را بهتر درك كرد، از او حمايت بيشتري را طلب كند.

براي حفظ عشق و احساسات عالي در روابط زناشويي، زن بايد بياموزد احساسات و نيازهايش را به گونه اي بيان كند كه هم براي شوهر و هم براي خودش موثر واقع شود.

من هيچ وقت پيشنهاد نمي كنم كه زن خواسته اش را بيان نكند، اما مي گويم اگر زني مي خواهد به حرف هايش گوش دهند و مورد احترام قرار بگيرد، بايد به مهارت هاي ارتباطي جديد و شرح وظايف جديدي دست يابد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب با هم براي هميشه/ جان گري/ مترجم: ميترا ميرشكار/ناشر: علم/ ص109