سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

داروهاي ضدافسردگي در درمان اختلالات اضطرابي

5 چهار شنبه 10 شهريور 1395
يك ضد افسردگي براي درمان اضطراب يا اضطراب همراه با افسردگي استفاده مي شود.

 

1. يك ضد افسردگي براي درمان اضطراب يا اضطراب همراه با افسردگي استفاده مي شود.

2. بنزوديازپين ها اثر سريع دارند و ارزان اما خواب آور هستند و قطع ناگهاني آنها در بيماراني كه بيش از 4ماه از اين داروها استفاده مي كنند، باعث ايجاد علايم ترك مي گردد.

3. در حال حاضر بوسپيرون كه يك داروي ژنريك است، گزينه ديگري براي درمان اضطراب مي باشد. شروع اثر اين دارو چند هفته طول مي كشد، اما اين دارو قابليت مورد سوء استفاده قرار گرفتن را ندارد و علايم سندرم قطع مصرف را نيز ايجاد نمي كند.

ضدافسردگي ها:

بر اساس يافته هاي يك بررسي مروري، داروهاي ضد افسردگي در درمان اختلالات اضطرابي منتشر مؤثراست.

شروع اثر اين داروها 6تا8 هفته طول مي كشد.

ايمي پرامين، .نلافاكسين، نتايج بهتري در درمان اضطراب نشان داده اند.

اضطراب اغلب همراه با ساير بيماري ها به خصوص افسردگي ديده مي شود. يك انتخاب خوب براي بيماران مبتلا به افسردگي همراه با اضطراب، ضد افسردگي ها هستند.

تجويز همزمان ضد افسردگي ها و بنزوديازپين ها مي تواند برگشت اضطراب و علايم قطع مصرف بنزوديازپين ها را كاهش دهد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب دارو درماني مؤثر/ اسكات واكر/ مترجم: دكتر امير هوشنگ زرگرزاده/ ناشر: چهارباغ/ ص: 110