سالم باشیم

سلامت مو

خانه/سلامت مو

تشخيص مزاج با مو

5 دوشنبه 9 شهريور 1394
مو يكي از فضولات بدن است كه نوع كيفيت و حالات آن براي شناسايي نوع مزاج به عنوان يك معيار مورد بررسي قرار مي گيرد.

مو يكي از فضولات بدن است كه نوع كيفيت و حالات آن براي شناسايي نوع مزاج به عنوان يك معيار به شرح ذيل مورد استفاده قرار مي گيرد:

سرعت رشد مو

 • اگر سرعت رشد مو زياد باشد، نشانه گرمي مزاج است.
 • اگر سرعت رشد مو كم باشد، نشانه سردي مزاج است.
 • اگر رشد مو بسيار سريع باشد دليل بر گرمي و خشكي مزاج است.

پر مويي يا كم مويي بدن

 • پر مويي بدن، دليل بر گرمي مزاج است.
 • كم مويي بدن، دليل بر سردي مزاج است.

نازكي و كلفتي مو

 • نازكي مو، دليل بر سردي و تري مزاج است.
 • كلفتي مو، دليل بر گرمي و خشكي مزاج است.

شكل مو

 • ستبري و تجعد مو دليل بر گرمي و خشكي
 • كم بودن ضخامت و تجعد مو دليل بر سردي و خشكي
 • موي نرم و نازك دليل بر سردي و تري

نكته: مي توان گفت گرمي باعث ضخامت و ستبري مو و خشكي باعث تجعد و تري باعث نرمي و نازكي مو مي شود.

رنگ مو

 • موي سياه دليل بر گرمي مزاج
 • موي سرخ مايل به زرد دليل بر سردي مزاج
 • موي طلايي و سرخ دليل بر اعتدال مزاج

نكته: داشتن موي سپيد يا روشن دليل بر رطوبت و سردي است همچنان كه در پيران صادق است.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب طب سنتي اسلامي/ مهدي برزو/ ناشر: ابتكار دانش/ ص36