سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

بيماري رماتيسم و آنچه درباره اين بيماري نمي دانيد

5 چهار شنبه 13 مرداد 1395
بنابراين بايد پذيرفت كه اختلال در رسوب و ته نشين شدن مواد دفعي پايه اينگونه بيماري مي باشد

در رماتيسم شناسي مدرن، بيماري هاي رماتيسمي به گروه ها و زير گروه هاي بسيار مختلفي تقسيم مي شوند اما اين نكته مشخص است كه اكثريت اين بيماري هاي متفاوت از لحاظ پاتولوژيكي به اشكال مشابه درمان واكنش نشان مي دهند. اينگونه فرض شده است كه تمام بيماري هاي رماتيسمي يك علت عمومي دارند و آن، اختلال در خود تنظيمي فرآيندهاي متابوليك بويژه فرآيندهاي دفع ناميده شده است. بنابراين بايد پذيرفت كه اختلال در رسوب و ته نشين شدن مواد دفعي پايه اينگونه بيماري مي باشد. اين بيماري ها شامل التهاب هاي نقرسي و اوره اي مفاصل مي باشند كه براي درمان اينگونه آرتروزها بايد اختلالات موجود در متابوليسم اسيد اوريك درمان شود. التهاب مفاصل و آرتروز دو بيماري متايز هستند كه توسط اختلالات مشابهي ايجاد مي شوند و اين اختلالات بصورت شكل گيري رسوبات يا ته نشين شدن بعضي مواد، سختي مفصل و كاهش كارايي آن مي باشد. در هر فرآيند التهاب، ما بايد در گام اول ارتباط بين التهاب و فرآيند انجام شده در سيستم خود تنظيمي را پيدا كنيم.

با توجه به اين مطالب ما بايد مشخص كنيم كه آيا درمان هاي طبيعي آلترناتيو و بويژه گياه درماني مي توانند در درمان بيماري رماتيسم مؤثر باشند. در صورت تائيد اين موضوع بايد گفت كه داروهاي گياهي مي توانند نقش كليدي در درمان اينگونه بيماري ها داشته باشد. اخيرا داروهاي بدمزاجي بيشتر مورد توجه قرار گرفته و مناسب تر تشخيص داده شده اند، در نتيجه ما اكنون مي توانيم تغييرات طبايع ، بويژه تغييرات مربوط به بيماري روماتيسم، را بهتر ارزيابي و بررسي نمائيم. مكانيسم عمل داروهاي ضد بدمزاجي بدين صورت است كه اين داروها سبب تحريك ترشح نه تنها در كليه و روده، بلكه در غدد ترشحي ديگر مانند كبد مي گردند و بايد دقت داشت كه اثرات ادرارآوري و صفرآبري فقط جنبه هاي انفرادي از مجموعه اثرات اينگونه داروها مي باشند.

چند نكته را بايد توجه داشت كه از آن جمله اين مورد است كه بيماري هاي مزمن نيازمند برنامه هاي درماني طولاني مدت مي باشند. داروهاي گياهي ضد بدمزاجي را بايد براي مدت زمان طولاني مصرف نمود تا بتوان به نتايج مطلوب درماني رسيد. البته بايد توجه داشت كه براي رسيدن به واكنش هاي درماني كامل اغلب لازم است كه در مدت فواصل مشخص مصرف داروهاي گياهي را قطع نموده و يا از داروي گياهي ديگري استفاده نمود. نكته دوم كه بايد به آن توجه داشت اين است كه مشاهدات نشان داده اند كه هيچ گياه دارويي به اثر متابوليكي قوي و كافي ايجاد كند و به همين دليل بايد از مخلوط داروهاي گياهي استفاده نمود زيرا اثرات متابوليكي بايد با تحريك قوي فرآيندهاي ترشحي همراه باشند. براي بهبود قابليت تحمل يك فرآورده نيز بايد مواد ضدنفخ به تركيبات افزوده شود كه روش افزودن اين مواد به همان شكلي است كه در قوانين چاي هاي مخلوط ملين توضيح داده شده است. هر چاي روماتيسمي تقويت كننده متابوليسم بايد حاوي:

يك يا چند تركيب ضد بدمزاجي

يك ملين

و يك ضدنفخ باشد

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب گياه درماني/ رودولف فريتز/ مترجم: مهدي صفايي خرم/ ناشر: سخن گستر/ ص: 375