سالم باشیم

دیابت

خانه/دیابت

بهترين زمان ورزش براي ديابتي ها

5 چهار شنبه 20 آبان 1394
ورزش، متوسط قند خون افراد مبتلا به ديابت نوع2 را كاهش ميدهد. نتايج مطالعات اخير حاكي از آن است كه بهتر است چند ساعت پس از صرف وعده غذايي ورزش كنيد.

يكي از سوالات رايج براي ورزش آن است كه براي انجام ورزش در يك بيمار ديابتي كه انسولين دريافت مي نمايد، چه زماني از روز مناسب مي باشد؟ مطالعات متعدد نشان داده اند كه ورزش، متوسط قند خون افراد مبتلا به ديابت نوع2 را كاهش ميدهد. نتايج مطالعات اخير حاكي از آن است كه بهتر است چند ساعت پس از صرف وعده غذايي ورزش كنيد. بهترين زمان براي ورزش در شما كه به ديابت مبتلا هستيد (زماني كه بهترين مزايا را در كنترل قند خون به همراه خواهد داشت)؛ پس از كار روزانه است. به عنوان مثال اگر شما ساعت 1 ظهر ناهار ميل مي كنيد، بهتر است در مسير برگشت به خانه در ساعت حوالي 5 تا 6 عصر به ورزش و فعاليت بدني بپردازيد. محققين به بررسي اثر ورزش با توجه به مدت زماني كه از صرف وعده غذايي گذشته است بر روي پاسخ به قند خون پرداختند.

آنها دريافتند كه بيشترين كاهش ايجاد شده در قند خون در طي 4 تا 5 ساعت پس از صرف آخرين وعده غذايي ايجاد ميشود كه به طور متوسط در مطالعه آنان حدود 40 ميلي گرم در دسي ليتر بوده است. بر اين اساس به نظر مي آيد كه افرادي كه ورزش را به عنوان اولين كار روزانه خود در صبحگاه (با حالت ناشتا) انجام مي دهند؛ در كاهش ميزان قند خون كمتر موفق بوده اند. لذا براي آنكه جهت كاهش قند خونتان بهره ي بيشتري را از ورزش ببريد؛ قبل از صرف صبحانه ورزش نكنيد؛ چراكه علاوه بر آن كه به دليل ناشتا بودن طولاني مدت شبانه، مي تواند حملات شوك ناشي از قند خون را براي شما تشديد نمايد در كاهش متوسط قند خون شما كمتر موثر خواهد بود. بر اين اساس بهترين زمان براي ورزش در شما كه به ديابت مبتلا هستيد (زماني كه بهترين مزايا را در كنترل قند خون به همراه خواهد داشت)؛ پس از كار روزانه است.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب فعاليت ورزشي، تمرين، ديابت/ دكتر سحر دانشور/ ناشر: علوم ورزشي/ ص 73