سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

با تعريق زياد و بوي بد بدن چه كنيم؟

5 دوشنبه 21 تير 1395
اقاقيا و عفص و مورد را آسياب كرده و با آب غوره مخلوط كنيد و سپس بر روي موضع بماليد.

براي جلوگيري از تعريق بيش از حد به روش هاي زير عمل كنيد:

1. از خوراكي هاي زير ميل كنيد: سماق، عناب، عدس، گشنيز

2. مواد زير را مخلوط نموده و بر روي پوست بماليد: گل ارمني، مردار سنگ، گلاب

3. داروهاي طبيعي زير را كوبيده و با آب غوره مخلوط نموده و بر روي موضع بماليد: برگ مو، گلنار و مازو

4. اقاقيا و عفص و مورد را آسياب كرده و با آب غوره مخلوط كنيد و سپس بر روي موضع بماليد.

5. عفص و سفيداب قلع را با روغن مخلوط كرده و بر روي پوست بماليد.

6. داروهاي طبيعي زير را كوبيده و با گلاب مخلوط كنيد و سپس بر روي پوست بماليد: مورد، گل سرخ، گلنار فارسي، اقاقيا، كندر

 

1. مصرف بادمجان مفيد است.

2. توتيا را در آب سيب مخلوط نموده و بر بدن بماليد.

3. سفيداب قلع و مازو را آسياب نموده و با روغن گل مخلوط كرده و بر روي بدن بماليد.

4. موارد زير را پودر كرده و خيس كرده و سپس با آن استحمام كنيد:

سدر، گل خطمي، شاهتره، پوست ليموترش و كتيرا

5. خرماي سبز و كال را كوبيده و بر پوست بدن ضماد كنيد.

6. صبح ها ناشتا شاهي ميل كنيد.

7. صندل آسياب شده را پودر كرده و با گلاب خمير نموده و بر روي بدن بماليد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب ماسك هاي زيبايي پوست_ صورت_مو/ كاظم كياني/ ناشر: زرقلم/ ص: 385