سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

با اين راه حل ها ميخچه را درمان كنيد

5 شنبه 15 خرداد 1395
درصورتي كه از ميخچه رنج مي بريد، مي توانيد سير را له كرده و روي آن بگذاريد و به زودي تاثير آن را شاهد خواهيد بود.

درمان ميخچه

از فعاليت هايي كه باعث واردآمدن فشار مداوم به نواحي خاص پوست مي شوند خودداري كنيد.

كفش تنگ و نوك باريك نپوشيد.

در صورت امكان، از وسايل حفاظت كننده مثل دستكش، زانوبند يا بالشتك هاي پنبه اي بين انگشتان پا استفاده كنيد.

منشا واردآمدن فشار را در صورت امكان حذف كنيد، به عنوان مثال از پوشيدن كفش هايي كه پا را مي زنند، خودداري كنيد.

ناحيه زخيم شده پوست را با سنگ پا مالش دهيد تا تدريجا پاك شود. از تيغ براي داشتن آن استفاده نكنيد. قبل از ماليدن سنگ پا، ناحيه مربوطه را در آب گرم خيس كنيد تا نرم شود. پس از تراشيدن لايه هاي فوقاني ميخچه يك يا دوبار در روز، روي آن پماد 5درصد يا 10درصد ساليسيليك بماليد. سپس آن را با چسب بپوشانيد.

جهت درآوردن ميخچه جراحي به ندرت انجام مي شود. باجراحي، علت زمينه ساز برطرف نمي شود، تشكيل جوش گاه در محل زخم جراحي با درد همراه است و ممكن است روند التيام را نيز دچار مشكل سازد.

 

گياهان مؤثر و نسخه هاي تركيبي گياهي جهت درمان ميخچه:

گياه مورد استفاده: سير

درصورتي كه از ميخچه رنج مي بريد، مي توانيد سير را له كرده و روي آن بگذاريد و به زودي تاثير آن را شاهد خواهيد بود.

گياه مورد استفاده: هميشه بهار

جهت درمان زگيل و ميخچه گل برگ تازه هميشه بهار را به شكل ضماد روي ميخچه قرار دهيد و يا گل برگ ها در هم وزن خود سركه به مدت سه روز بخيسانيد. سپس محلول به دست آمده را با پنبه روي زگيل و ميخچه قرار دهيد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب گنجينه سبز درمان(3)/ مهندس ميترا قاسمي/ ناشر: مرنديز/ ص 113