سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

انواع پماد و طرز تهيه آن ها

5 سه شنبه 16 شهريور 1395
پمادها تركيبات دارويي هستند كه در تهيه آنها، مواد دارويي و اجسام چرب نيز، مانند پيه، وازلين، لانولين، روغن زيتون و ... به كار رفته است.

پمادها تركيبات دارويي هستند كه در تهيه آنها، مواد دارويي و اجسام چرب نيز، مانند پيه، وازلين، لانولين، روغن زيتون و ... به كار رفته است.

پمادها در استعمال خارج به صورت ماليدن بر روي عضو مورد استفاده قرار مي گيرند.

 

پماد التيام دهنده

اين پماد از يدوفرم، گاياكول و بم دوپرر به مقدار يك قسمت از هر يك با 100قسمت وازلين تهيه مي شود.

از اين پماد براي درمان زخم هاي سطحي، سوختگي ها و ... استفاده به عمل مي آيد.

 

پماد بواسير:

تركيب: الكلاتور دانه شاه بلوط هندي 20گرم- لانولين 60گرم

طرز استفاده: پماد بابونه از تركيب مواد فوق حاصل مي شود و در مورد زردزخمها مورد استفاده درماني قرار مي گيرد.

 

پماد ضدالتهاب:

تركيب: الكلاتور برگ گياه ملعه 10گرم- عصاره ژوسيكام 5گرم، اسانس كاژه پوت 15گرم، لانولين 10گرم، آكسونژ 50گرم

طرز استفاده: پماد حاصل از مواد مذكور در موقع رفع التهاب و ناراحتي هاي پوستي استفاده مي كنند. براي استفاده از اين پماد آن بر روي عضو و محل دردناك مي مالند.

 

پماد ضدرماتيسم:

تركيب: الكلاتور برگ عشقه 5گرم، اسانس اوريگان 20قطره، لانولين 20گرم، وازلين 4000گرم.

طرز استفاده: از پماد حاصل از مواد مذكور بايد به صورت مالش دادن در محل دردناك استفاده مي شود، مگر آنكه عضو مورد نظر داراي حالت التهابي با احساس فشار باشد. كه در مورد اخير بايد جوشانده گياه و يا ضماد برگ آن به كار رود.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب ماسك هاي زيبايي پوست_ صورت _ مو/ كاظم كياني/ ناشر: زرقلم/ ص: 217