سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

انواع ميوه ها و مزاج آن ها

5 شنبه 13 شهريور 1395
ميوه ها منبع عظيمي از ويتامين ها و آنتي اكسيدان ها هستند كه عليه راديكال هاي آزاد موجود در بدن انسان وارد عمل شده و آن را از بين مي برند.

ميوه ها منبع عظيمي از ويتامين ها و آنتي اكسيدان ها هستند كه عليه راديكال هاي آزاد موجود در بدن انسان وارد عمل شده و آن را از بين مي برند.

توصيه مي شود ميوه هايي را كه مي توان با پوست خورد به همان شكل مصرف شود. هسته و دانه ي همه ي ميوه ها ضدانگل بوده كه از عجايب آفرينش مي باشد.

آلبالو

قابض، تقويت كننده معده و كبد گرم، برطرف كننده تشنكي و حرارت و استفراغ و اسهال صفراوي مي باشد. آلبالو خشك شده از تازه آن قابض تر است. خودرن شيره هسته آلبالو با رازيانه براي خرد كردن سنگ كليه و مثانه و مجاري ادراري بي نظير است. خوردن يك مثقال صمغ درخت آلبالو با آب سرد در رفع سرفه مزمن مفيد است.

انار

توليد كننده خلط صالح، بازكننده انسداد، مدر ادرار و نفاخ بوده، براي تقويت كبد و طحال، زردي، درد سينه و سرفه گرم، گرفتگي صدا و خارش مفيد است. در گرم مزاجان موجب تقويت نيروي جنسي مي شود. خوردن آن بعد از غذا باعث فساد غذا و ضعف معده شده و مصرف آن براي بيماران تب دار مضر است.

انجير

لطيف كننده، تحليل برنده، تسكين دهنده حرارت و تشنگي، عرق آور و ملين و مسهل بوده و براي تقويت مغز و كبد، رفع انسداد كبد و طحال، صرع، وسواس و بواسير مفيد است. خوردن آن با انسيون تا 40 روز صبح ناشتا چاق كننده بدن است. در سردمزاجان و بيماري هاي رطوبي خصوصا درد كمر و مفاصل و بيماري هاي مجاري ادراري بسيار مفيد است. زياد خوردن انجير تازه براي دندان و كساني كه كبد و معده ضعيف دارند مضر است. خشك آن در خواص از تازه ضعيف تر مي باشد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب تغذيه در طب ايراني اسلامي/ دكتر غلامرضا كردافشاري/ ناشر: نسل نيكان/ ص:71