سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

انواع دردهاي بيماران سرطاني

5 يکشنبه 26 ارديبهشت 1395
درد سرطان بستگي به چند عامل دارد كه از مهمترين اين عوامل محل اوليه يا محل متاستاژ سرطان و مرحله فعاليت تومور است

درد سرطان بستگي به چند عامل دارد كه از مهمترين اين عوامل محل اوليه يا محل متاستاژ سرطان و مرحله فعاليت تومور است.

در رابطه با تاثير محل يا محل متاستاژ مي توان گفت كه اگر درگيري استخوان (مانند متاستاژ استخوان) يا درگيري عصبي (مانند تهاجم مستقيم تومور به عصب يا فشار تومور روي بافت عصبي) وجود داشته باشد درد شديد تري نسبت به درگيري ارگان هاي ديگر ايجاد مي شود. نقش مرحله فعاليت تومور نيز به اين شكل توجيه شده است كه بيمار در مراحل انتهايي تر بيماري درد بيشتر و شديدتري را نسبت به مراحل اوليه بيماري تجربه مي كند.

طبقه بندي ديگر درد با توجه به دوره و الگوي درد است. دوره درد به حاد يا مزمن بودن درد و الگوي درد به مداوم، تناوب، كوتاه يا موقتي بودن درد اشاره دارد. معمولا بيماران سرطاني الگوي درد را به صورت درد مداوم توصيف مي كنند. درد بيمار سرطاني ممكن است به اندازه يك ساعت تا يك روز كامل طول بكشد، علاوه بر آن بسياري از بيماران دو يا چند الگوي درد را باهم تجربه مي كنند.

انواع دردهاي بيماران سرطاني

  • درد حاد مربوط به سرطان يا درمان آن
  • درد مزمن مربوط به سرطان يا درمان آن
  • درد مزمن با منشا غيرسرطان
  • درد سرطان در بيماران مشرف به مرگ

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب درد در سرطان با رويكرد پرستاري/ كبري آخوند زاده/ ناشد: دانشگاه علوم پزشكي/ ص:16