سالم باشیم

سلامت ناخن

خانه/سلامت ناخن

انواع بيماري هاي ناخن را بشناسيد

5 پنج شنبه 7 آبان 1394
نقاط سفيد بطور شايع روي ناخن ها ديده مي شوند و معمولا عودكننده هستند. اين نقاط سفيد رنگ در اثر آسيب به ناحيه قاعده ناخن در زماني كه سلولهاي ناخن در حال تشكيل شدن هستند رخ مي دهند

انواع بيماري هاي ناخن را بشناسيد

نقاط سفيد

نقاط سفيد بطور شايع روي ناخن ها ديده مي شوند و معمولا عودكننده هستند. اين نقاط سفيد رنگ در اثر آسيب به ناحيه قاعده ناخن در زماني كه سلول هاي ناخن در حال تشكيل شدن هستند رخ مي دهند و معمولا جاي نگراني وجود ندارد.

خونريزي هاي خطي

انتشار عروق خوني در بستر ناخن مي تواند ايجاد خطوط عمودي زير صفحه ناخن كند. اينها نيز به دنبال ضربه به ناخن و يا مصرف داروي خاص و بيماري هاي خاص ناخن ايجاد شوند. خونريزي خطي خود به خود بهبود مي يابند.

ناخن در گوشت فرو رفته

اين مشكل شايعي مي باشد. انگشت بزرگ پا بخصوص مستعد است. چيدن نامناسب ناخن ها، استفاده از كفش هاي تنگ مي تواند باعث افزايش انحناي ناخن شده و كناره هاي ناخن در پوست كناري فرو رفته و باعث پيدايش عفونت و درد شديد مي شود. جهت درمان اين وضعيت بايد قسمت فرورفته در پوست توسط پزشك بريده شده و عفونت نيز درمان شود

عفونت هاي قارچي

اين عفونت در ناخن هاي پا شايع تر از ناخن هاي دست است چون اين عفونت هاي قارچي بيشتر محدود به نواحي مرطوب و گرم و محل هاي تحمل كننده وزن مي شوند. در اين موارد انتهاي ناخن از بستر ناخن جدا مي شود و پوسته هاي سفيد، سبز، زرد يا سياه زير صفحه ناخن انباشته مي شوند و كم كم قاعده ناخن را نيز درگير مي كنند عفونت هاي مخمري مثل كانديدا در ناخن هاي دست شايع ترند بخصوص اگر دست ها مرتبا در آب باشند و يا شخص مبتلا به ديابت باشد.

 

منبع: نمناك