سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

انسان هاي قوي مي بخشند

5 دوشنبه 14 دي 1394
مي گويند فيل هيچ چيز را فراموش نمي كند. اما پيدا كردن راهي براي بخشش به اين معنا نيست كه بايد فراموش كنيد. يك تجربه ناراحت كننده مي تواند به موضوعي مثبت تبديل شود.

مي گويند فيل هيچ چيز را فراموش نمي كند. اما پيدا كردن راهي براي بخشش به اين معنا نيست كه بايد فراموش كنيد. يك تجربه ناراحت كننده مي تواند به موضوعي مثبت تبديل شود. بخشيدن كسي كه شما را آزرده و رها كردن احساسات منفي، به معناي آن است كه شما كسي هستيد كه از اين كار سود مي بريد.

از طرفي بعضي افراد هم بخشيدن خود را به خاطر كارهايي كه در زندگي انجام داده اند، دشوار مي دانند. يادآوري كينه، رنجش، احساس گناه و آسيب هاي قديمي، تاثير منفي دارد و منجر به موارد زير مي شود:

  • تقويت احساس گناه و پشيماني، براي كارهايي كه احساس خوبي نسبت به آن ها نداريد.
  • انتقام جويي و تلافي كردن به صورت مداوم.
  • تجربه كردن خشم، دشمني و تندي.
  • باقي ماندن در حالت دفاعي.
  • احساس شكست، بي اعتنايي و تشويش به دليل تاييد ديگران، عدم اعتماد به نفس و ترس از كشمكش.
  • تنش

هيچ يك از شما نمي خواهد اتفاق هاي گذشته را فراموش كنيد، اما شما به خاطر تحمل بار سنگين عدم بخشش، آسيب مي بينيد. بايد از خود بپرسيد آيا مي خواهيد متحمل ضربه اي مضاعف شويد يا مي خواهيد درسي مثبت از آن رويداد بگيريد و به حركت خود ادامه دهيد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب روانشناسي مثبت/ نوشته آوريل ليمن و گلاديانا مك ماهن/ ترجمه: فريبا مقدم/ ناشر: آوند دانش/ ص 46