سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

افسرده كننده ها كدامند؟

5 پنج شنبه 30 ارديبهشت 1395
اين گونه نگاه كردن به افسردگي و افسرده كننده ها مشهور به (فرضيه شناخت افسردگي) است

افسرده كننده ها را براي شناسايي مي توان در سه نوع تقسيم كرد:

1. افكار افسرده كننده:

مثال: من در تربيت فرزند شكست خورده ام و به عنوان يك پدر، و يا يك مادر شديدا مقصر و گناهكار هستم.

 

2. توقعات افسرده كننده:

مثال: من نمي توانم خوشحال باشم مگر اين كه همه مرا دوست داشته باشند.

 

3. بد جلوه دادن هاي افسرده كننده:

مثال1: نتيجه گيري هاي بد كه هيچ واقعيتي در آن ها وجود ندارد از قبيل: مردم با من صحبت نمي كنند چون خسته كننده هستم.

مثال2: تمركز بر روي جزئيات منفي و فقدان ها، و توجه نكردن به چهره هاي مهم و مثبت يك واقعه.

مثال3: نتيجه گيري عمومي بر پايه يك واقعه از قبيل، كار من بي فايده است چون رئيس يكبار از من شاكي بود.

مثال4. ارتباط دادن وقايع بد به خود در حالي كه اين موضوع نادرست است.

اين گونه نگاه كردن به افسردگي و افسرده كننده ها مشهور به (فرضيه شناخت افسردگي) است. و در هرحال براي جلوگيري از خطر بايد افكار و عوامل افسرده كننده را از خود دور كرد و آن ها را ادامه نداد و به وقايع دوست داشتني و لذت بخش توجه نمود.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب غلبه بر افسردگي/ دكتر منوچهر صيونت/ ناشر: علم و شادي/ ص76