سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

اضطراب و عوامل بروز آن

5 پنج شنبه 9 ارديبهشت 1395
آرامش يكي از گمشده هاي انسان است كه به هر دري مي زند تا به آن برسد.

روش هاي مقابله با اضطراب

آرامش يكي از گمشده هاي انسان است كه به هر دري مي زند تا به آن برسد. در طول تاريخ همواره انسان همواره در پي رسيدن به آن قدم برداشته است بعضي از راه صحيح رفته و به آن رسيده اند و برخي ديگر در بيراهه قدم برداشته و به جاي آرامش به اضطراب و نگراني آنان افزوده شده است. از نظر قرآن مطمئن ترين و نزديك ترين راه براي رسيدن به آرامش، ياد خداست.

برخي از عواملي كه از منظر قرآن سبب ايجاد تشويش و نگراني مي شوند شامل موارد زير است:

ترس از آينده تاريك: گاهي اضطراب و نگراني به خاطر آينده تاريك و مبهمي است كه در برابر فكر انسان خودنمايي مي كند.

گذشته تاريك: نگراني از گناهاني كه انجام داده ايم، كوتاهي ها و لغزش ها از عوامل ديگر تشويش و نگراني هستند.

ضعف و ناتواني هاي جسمي: انسان همواره در معرض انبوهي از خطرات و بيماري ها و دشمنان نيرومند قرار دارد. اگر انسان تكيه گاهي مطمئن نداشته باشد، نمي تواند در برابر اين مشكلات مقاومت كند.

احساس پوچي: گاهي عامل تشويش انسان احساس پوچي و بيهودگي در زندگي است. اگر انسان هدف واقعي در زندگي را گم كند به اين احساس مبتلا مي شود، ولي ياد خدا و ايمان به خدا و هدف از آفرينش و خلقت مانع اين تفكرات مي شود.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب سردرد/ دكتر جواد عاملي، دكتر هما سليمانيان/ ناشر: انريشمند/ ص 98