سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

اضطراب و اختلال وحشتزدگي

5 شنبه 26 دي 1394
احساس نگراني، اضطراب و ناآرامي بخشي عادي از زندگي هر فرد است. هر شخصي گهگاهي دچار اضطراب و دلواپسي مي شود.

احساس نگراني، اضطراب و ناآرامي بخشي عادي از زندگي هر فرد است. هر شخصي گهگاهي دچار اضطراب و دلواپسي مي شود.

اضطراب موجب نشانه هاي جسمي و عاطفي مي گردد. يك وضعيت خاص يا ترس مي تواند بعضي يا كل اين نشانه ها را براي مدت كوتاهي به وجود آورد. وقتي وضعيت به حالت عادي برگردد، نشانه ها نيز رفع مي شود.

نشانه هاي جسمي اضطراب عبارتند از:

رعشه، لقوه يا لرزش

دوران سر ياسرگيجه

احساس پر بودن گلو يا قفسه سينه

تنش و درد عضلاني

بي قراري

خستگي

بي خوابي

مشكل تفسي يا ضربان سريع قلب

دستان عرق كرده يا سرد و مرطوب

نشانه هاي عاطفي اضطراب عبارتن از:

ناآرامي و عصبي بودن

نگراني بيش از حد

دلشوره

تمركز ضعيف

تحريك پذيري يا آشفتگي

اندوه دائمي

روش درمان:

  • با خود مهربان باشيد.
  • فكر خود را مشغول سازيد.
  • نشانه هاي خود را يادداشت نماييد. در مورد ترس خود با يكي از دوستان يا يكي از اعضاي خانواده صحبت كنيد.
  • براي كمك به ديگران در گروه هاي اجتماعي يا داوطلب شركت كنيد. تنهايي بعضي اوقات مسائل را بدتر از آنچه هست نشان مي دهد.

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب راهنماي بهداشت خانواده/ دونالد كمپر/ مترجم: معصومه صابرمقدم/ ناشر: اطلاعات/ ص463