سالم باشیم

زناشویی

خانه/زناشویی

اختلال هاي ميل جنسي

5 چهار شنبه 16 دي 1394
ويژگي اصلي اين اختلال كمبود يا فقدان تصورات و خيال پردازي هاي جنسي و ميل به فعاليت جنسي است.

اختلالات ميل جنسي به دو طبقه تقسيم مي شوند:

الف) اختلال ميل جنسي كم كار

ب)اختلال بيزاري جنسي

اختلال ميل جنسي كم كار

ويژگي اصلي اين اختلال كمبود يا فقدان تصورات و خيال پردازي هاي جنسي و ميل به فعاليت جنسي است.

اين اختلال بايد منجر به پريشاني يا مشكلات بين فردي آشكار مي شود.

ملاك هاي تشخيصي اختلال ميل جنسي كم كار

كمبود پايدار يا برگشت كننده ( يا فقدان) خيال پردازي هاي جنسي و ميل براي فعاليت جنسي، قضاوت درباره ي كمبود يا فقدان توسط متخصص باليني، با در نظر گرفتن عوامل موثر بر كاربرد جنسي مانند: سن، و شرايط زندگي فرد صورت مي گيرد.

اين اختلال موجب پريشاني يا مشكلات بين فردي قابل ملاحضه مي شود.

اين كژكاري جنسي بر حسب يك اختلال ديگر توجيه بهتري ندارد و فقط ناشي از اثرات فيزيولوژِيك مستقيم مصرف مواد (مانند: سوء مصرف مواد، دارو درماني) يا بيماري جسماني نيست.

اختلال بيزاري جنسي

ويژگي اصلي اختلال بيزاري و اجتناب فعال از تماس جنسي تناسلي بايك شريك جنسي است. اين اختلال بايد موجب پريشاني يا مشكلات بين فردي قابل ملاحضه شود. اين كژكاري جنسي برحسب يك اختلال ديگر توجيه بهتري ندارد. فرد وقتي فرصت جنسي با يك شريك جنسي به دست آورد دچار اضطراب، ترس، يا تنفر مي شود.

ملاك هاي تشخيصي اختلال بيزاري جنسي

بيزاري شديد مستمر يا برگشت كننده و اجتناب از هرگونه تماس جنسي تناسلي بايك شريك جنسي

اين اختلال موجب پريشاني يا اشكال بين فردي قابل ملاحضه مي شود.

اين كژكاري جنسي برحسب يك اختلال ديگر توجيه بهتري ندارد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب روانشناسي اختلال هاي جنسي/ محمدرضا دژكام/ ناشر: پيشتازان/ ص77