سالم باشیم

سلامت پوست

خانه/سلامت پوست

آشنايي با نشانه هاي جذام

5 يکشنبه 12 ارديبهشت 1395
عامل آن ميكوباتريوم لپره مي باشد. اين بيماري، پوست، مخاط، اعصاب، استخوان، بيضه و بخش قدام چشم را درگير مي كند.

اسم ديگر بيماري هانسن جذام مي باشد. جذام يك بيماري عفوني مزمن است. عامل آن ميكوباتريوم لپره مي باشد. اين بيماري، پوست، مخاط، اعصاب، استخوان، بيضه و بخش قدام چشم را درگير مي كند.

عامل اين بيماري يك باسيل داخل سلولي اجباري، اسيد و الكل فاست است با رنگ آميزي به روش زيل نلسون رنگ مي گيرد و در محيط خشك و خارج از بدن حداكثر تا 7روز زنده مي ماند. ولي در گل و خاك به مدت 45 روز زنده مو ماند. انتقال بيماري احتمالا از راه تنفس فوقاني و به مقدار كمتر از طريق ضايعات پوستي، لباس و رختخواب است.

 

طبقه بندي بيماري:

بيماري جذام از نظر شكل باليني طيف گسترده اي دارد. در حقيقت شدت و وسعت بيماري و در نتيجه شكل كلينيكي آن بستگي به توانايي سيستم اينمي فرد بيمار در مقابل باسيل جذام دارد. انواع باليني لپروزي شامل:

1. نوع توبركولوئيد: به شكل يك يا چند پاچ يا پلاك با مرز كاملا مشخص، مختصر اريتماتو است. موهاي روي ضايعه از بين رفته اند. ضايعات پوستي معمولا عرق نمي كنند. حس ضايعه كم شده و تماس هاي خفيف را حس نمي كند. سطح ضايعه ممكن است پوسته هاي مختصري داشته باشد.

2. نوع لپروماتوس: تعداد ضايعات پوستي در اين نوع بسيار زياد و انتشار آن ها قرينه و در سراسر بدن پراكنده است. ضايعات به رنگ قرمز مسي است. حس روي ضايعات كاهش ياهش نيافته و موهاي روهاي روي ضايعات نريخته است.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب روش هاي علمي درمان بيماري هاي پوست/ دكتر محمدعلي ماپار/ ناشر: طبيب/ ص: 139