سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

آسم و روش هاي درمان

5 جمعه 4 تير 1395
شخص مبتلا به آسم، يا حملات سخت تنفسي دارد. به صداي خس خس يا صفير تنفس به ويژه به هنگام بازدم گوش دهيد.

آسم

شخص مبتلا به آسم، حملات سخت تنفسي دارد. به صداي خس خس يا صفير تنفس به ويژه به هنگام بازدم گوش دهيد.

هنگام دم همچنانكه شخص سعي دارد كه هوا را به داخل ريه ها بكشد پوست پشت استخوان چنبره و بين دنده هاي شخص ممكن است فرو برود.

اگر شخص نتواند به قدر كافي هوا به ريه ها برساند، ناخن ها و لب هايش ممكن است كبود شده و وريدهاي گردنش نيز متورم شوند معمولا شخص تب ندارد. غالبا آسم در كودكي شروع مي شود و ممكن است تمام عمر گريبانگير شخص باشد. آسم مسري نيست، ولي در كودكاني كه خانوادهاشان آسم دارند شايع تر است. عموما در ماه هاي معيني از سال يا شب ها بدتر مي شود. اشخاصي كه ساليان دراز آسم داشته اند ممكن است آمفيزم پيدا كنند.

 

درمان:

اگر آسم داخل خانه بدتر شود، شخص بايد از خانه خارج شده و به مكاني برود كه هوا پاك تر است. با اين شخص بايد آرام و مهربان بود. به او اطمينان خاطر بدهيد.

مقدار زيادي مايعات به او بدهيد. مايعات موكوس را شل كرده و تنفس را آسانتر مي كند. تنفس بخار آب نيز مفيد است.

هنگام حملات ملايم آسم افدرين يا تئوفيلين به بيمار بدهيد.

اگر شخص تب دارد و حملات بيش از سه روز طول كشيد، كپسول تتراساكلين يا آريتروميسين به بيمار بدهيد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب پيشگيري ، درمان/ ديويد ورنر/ مترجم: حسن نيكنام دهواري/ ناشر: آذريون/ ص:236